Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εθισμός Νεαρών Ενηλίκων στο Διαδίκτυο
Γ. Αννούσης, Ν. Κυρίτσης, Ε. Κυρίτση, Δ. Κουκουλάρης, Α. Ζαρταλούδη, Ι. Κουτελέκος, Σ. Στεφανίδου

Εισαγωγή: Το φαινόμενο του εθισμού στο διαδίκτυο έχει ως χαρακτηριστικό του την υπερβολική χρήση και την εξαρτημένη συμπεριφορά από το διαδίκτυο, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ζωή του χρήστη. Οφείλεται σε έναν συνδυασμό βιολογικών, κοινωνικών παραγόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού εξάρτησης στο διαδίκτυο των φοιτητών του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 650 φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, ηλικίας 19–22+. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες της κλίμακας IAT (Internet Addiction Test). Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS-20 και οι δοκιμασίες x2 test, t-test και anova. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο του p<0,05. Αποτελέσματα: Το 96,3% του δείγματος διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 72% έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή στο δωμάτιο του. Το 45,7% παίζει διαδικτυακά παιχνίδια και το 95,4% χρησιμοποιεί υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης το 53,8% αναφέρει ότι καταναλώνει περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο από ό,τι στη μελέτη των μαθημάτων του. Το 92,8% του δείγματος είναι μέσος χρήστης του διαδικτύου που μερικές φορές μπορεί να παραμείνει σε σύνδεση για αρκετό χρόνο αλλά έχει τον έλεγχο της σύνδεσής του, ενώ το 7,2% συχνά βιώνει προβλήματα λόγω της εκτεταμένης χρήσης του διαδικτύου, ενώ δεν βρέθηκαν άτομα που η χρήση του διαδικτύου να τους προκαλεί σημαντικά προβλήματα στη ζωή τους. Υψηλότερο βαθμό εθισμού στο διαδίκτυο εμφανίζουν τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια με στατιστικά σημαντική διαφορά, p<0,001. Επίσης τα άτομα που αναφέρουν ότι υπάρχει στο οικογενειακό τους περιβάλλον άτομο που κάνει υπερβολική χρήση του διαδικτύου ή είναι εθισμένο στο διαδίκτυο καταναλώνουν περισσότερο χρόνο ή κάνουν μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό εθισμού με στατιστικά σημαντική διαφορά, p<0,001. Ομοίως, τα άτομα που αναφέρουν ότι έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο δωμάτιό τους είναι περισσότερο εθισμένα, p<0,001, όπως επίσης και τα άτομα που παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια, p<0,001. Όσο περισσότερα χρόνια το άτομο κάνει χρήση του διαδικτύου τόσο περισσότερο εθισμένο είναι σε αυτό, p<0,001. Συμπεράσματα: Ο εθισμός στο διαδίκτυο προκαλεί σημαντική έκπτωση στην κοινωνική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή λειτουργικότητα του ατόμου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δημογραφικοί, συναισθηματικοί και κοινωνικοί παράγοντες ευθύνονται για τον βαθμό εθισμού στο διαδίκτυο, όπως είναι το φύλο, η εθνικότητα, το επάγγελμα των γονέων, ο χρόνος και ο τρόπος της χρήσης του διαδικτύου, δημιουργώντας έτσι, μια παθολογική κατάσταση.

Λέξεις-κλειδιά: εθισμός, Διαδίκτυο, φοιτητές, νοσηλευτική

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 56(3), 245-263, 2017 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.