Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πεποιθήσεις Φοιτητών Νοσηλευτικής Σχετικά με την Επάρκεια Γνώσεων και Ικανοτήτων τους για Διαπολιτισμική Φροντίδα: Πιλοτική Μελέτη
Ε. Μπουτσιούκα, Α. Καλοκαιρινού, Ε. Πατηράκη, Π. Σουρτζή, Ε.Α. Κωνσταντίνου, Μ. Γιαννακοπούλου

Εισαγωγή: Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερα άτομα εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής υγείας, ωστόσο δεν έχει αξιολογηθεί διεξοδικά η επάρκεια των γνώσεών τους. Σκοπός: Η ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ερωτηματολογίου γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων σχετικά με τη φροντίδα ατόμων διαφορετικής κουλτούρας και η αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων σε φοιτητές νοσηλευτικής, καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη με συγχρονικές συγκρίσεις και επιμέρους συσχετίσεις που διεξήχθη κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2012–Φεβρουάριος 2013 σε δείγμα ευκολίας 66 φοιτητών Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, 57 προπτυχιακών (3ου και 4ου έτους) και 9 μεταπτυχιακών (πρόγραμμα «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική»). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υποχρεωτικού μαθήματος και το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 100%. Χρησιμοποιήθηκε φόρμα συλλογής δημογραφικών-εκπαιδευτικών δεδομένων και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων, ικανοτήτων και πεποιθήσεων, 50 ερωτήσεων που απαντιόταν με 5βαθμη κλίμακα Likert (Καθόλου-Πολύ), που εν μέρει βασίστηκε στο Clinical Cultural Competency Questionnaire (CCCQ) και έπαιρνε βαθμολογία 53–265. Πραγματοποιήθηκε μετάφραση από την αγγλική γλώσσα στα Ελληνικά, αντίστροφη μετάφραση και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική, έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α) και δοκιμασίας-επαναδοκιμασίας (test-retest), καθώς και μελέτη συσχετίσεων με το SPSS 20.0, με p<0,05. Αποτελέσματα: Ο Cronbach's α για το σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν 0,967, ενώ υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των υποκλιμάκων (γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων) μεταξύ τους (0,356≤rho≤0,729, p<0,001). Το 78,8% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες, 97% ελληνικής καταγωγής, 19,7% με εμπειρία φροντίδας ασθενών διαφορετικής προέλευσης. Όσοι είχαν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (μεταπτυχιακό), κλινική εμπειρία, παρακολούθηση σεμιναρίων και όσοι αξιολογούσαν θετικά την εμπειρία τους από τη φροντίδα ασθενών διαφορετικής προέλευσης φάνηκε να αξιολογούν υψηλότερα το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, καθώς και να έχουν θετικότερες στάσεις (p<0,05). Συμπεράσματα: Τα πιλοτικά δεδομένα φαίνεται να υποστηρίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Η εκπαίδευση στη διαπολιτισμική φροντίδα και οι γνώσεις και δεξιότητες που απορρέουν από αυτήν, αποτελούν τη βάση μιας αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ατόμων διαφορετικής προέλευσης, στον χώρο της υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: διαπολιτισμική νοσηλευτική, Φοιτητές νοσηλευτικής, Πολιτισμική ικανότητα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 56(1), 69-77, 2017 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.