Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Υγιεινή Στοματικής Κοιλότητας σε Ασθενείς υπό Μηχανικό Αερισμό: Γνώσεις Στάσεις και Πρακτικές των Νοσηλευτών Εντατικής Φροντίδας
Ξ. Ευαγγέλου, Μ. Χατζημπαλάση

Εισαγωγή: Πολλές ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η φροντίδα της στοματικής κοιλότητας παίζει καθοριστικό ρόλο στη στοματική υγιεινή των ασθενών υπό μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μέσω ενδοτραχειακού σωλήνα, μειώνοντας την επίπτωση νοσοκομειακών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης και της πνευμονίας της σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα. Εντούτοις, στο στρεσογόνο περιβάλλον της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), η φροντίδα της στοματικής κοιλότητας μπορεί να θεωρείται από το νοσηλευτικό προσωπικό παρέμβαση χαμηλότερης προτεραιότητας, παρά παρέμβαση απομάκρυνσης απειλητικών μικροβίων που αποικίζουν τον στοματοφάρυγγα, η οποία συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πνευμονίας. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των πρακτικών στοματικής υγιεινής στους ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, καθώς και να διερευνηθούν: (α) ο τύπος και η συχνότητα της στοματικής φροντίδας σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό στη ΜΕΘ και (β) οι γνώσεις και οι στάσεις των νοσηλευτών Εντατικής Φροντίδας απέναντι στη συγκεκριμένη πρακτική. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στις ηλεκτρονικές βάσεις PubMED, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, COCHRANE καθώς επίσης και στο GoogleScholar, για το χρονικό διάστημα 2003–2011 με τις λέξεις κλειδιά oral care, ventilated patients, critical care nurses, practices, attitudes, knowledge και τις αντίστοιχές τους στα Ελληνικά. Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι νοσηλευτές Εντατικής Φροντίδας παρέχουν στοματική φροντίδα σε διασωληνωμένους ασθενείς τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Από τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη στοματική υγιεινή, συχνότερο είναι το σφουγγαράκι με στειλεό και στη συνέχεια η οδοντόβουρτσα και τα στοματικά διαλύματα, κυρίως με χλωρεξιδίνη και οδοντόπαστα. Επίσης μελέτες έδειξαν ότι οι περισσότεροι νοσηλευτές κάνουν αξιολόγηση της στοματικής κοιλότητας χωρίς να ακολουθούν κάποια γραπτή οδηγία, γνωρίζουν τον μηχανισμό ανάπτυξης πνευμονίας σχετιζόμενης με τον αναπνευστήρα (VAP), θεωρούν ότι έχουν λάβει επαρκή εκπαίδευση για παροχή στοματικής φροντίδας και έχουν θετική στάση για περαιτέρω εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι οι ιδανικές πρακτικές και η συχνότητα παροχής στοματικής φροντίδας συσχετίζονται θετικά, με το επίπεδο εκπαίδευσης. Γενικά, οι νοσηλευτές έχουν θετική στάση απέναντι στην παροχή στοματικής φροντίδας σε διασωληνωμένους ασθενείς και τη θεωρούν σημαντική. Όσον αφορά στα πρωτόκολλα, στις κατευθυντήριες οδηγίες και στη συμμόρφωση με αυτά, παρατηρήθηκε έλλειψη πρωτοκόλλων ή απόκλιση των ενδοτμηματικών πρωτοκόλλων από τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και μη ικανοποιητική συμμόρφωση των νοσηλευτών στα πρωτόκολλα της μονάδας τους. Συμπεράσματα: Από τις υπάρχουσες μελέτες φάνηκε ότι η στοματική φροντίδα σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό, δεν παρέχεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, τόσο αναφορικά με τον τύπο όσο και με τη συχνότητα παροχής στοματικής φροντίδας. Υπάρχει ανάγκη ανάπτυξης και αναθεώρησης των υφιστάμενων πρωτοκόλλων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, με βάση τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και τεκμηριωμένες πρακτικές.

Λέξεις-κλειδιά: Στοματική υγιεινή, στάσεις, γνώσεις, Διασωληνωμένους ασθενείς, Νοσηλευτές εντατικής θεραπείας, Πρακτικές

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 55(1), 41-51, 2016 - Συστηματική Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.