Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Γνώσεις, Στάσεις και Πρακτικές Προσωπικού Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών για Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
Χ. Νάνου, Ι. Παυλοπούλου, Κ. Τσουμάκας, Ε. Ζώρου, Γ. Σαρόγλου

Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις (ΝΛ) αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ). Η συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας στις κατευθυντήριες οδηγίες εξακολουθεί διεθνώς να είναι ανεπαρκής. Σκοπός: Η αξιολόγηση των γνώσεων, των πεποιθήσεων και των πρακτικών του νοσηλευτικού προσωπικού (ΝΠ) και η διερεύνηση των αντιλαμβανόμενων ως εμπόδια για τον έλεγχο των λοιμώξεων στις ΜΕΝΝ στην Ελλάδα. Υλικό και Μέθοδος: Πιλοτική μελέτη στο ΝΠ (n=50), τριών ΜΕΝΝ, δύο δημόσιων νοσοκομείων της Αθήνας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, που περιλάμβανε 40 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Stata 12.1. Αποτελέσματα: Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 56,82%. Μόνον το 30% των εργαζομένων χρησιμοποιούσε πλήρως αποστειρωμένο εξοπλισμό (μπλούζα, γάντια, μάσκα) κατά την τοποθέτηση κεντρικού καθετήρα, παρότι η πλειοψηφία γνώριζε ότι είναι απαραίτητο. Το 72% γνώριζε τη συνιστώμενη διάρκεια πλυσίματος των χεριών, ενώ το 94% εφάρμοζε το πλύσιμο των χεριών, όταν έπρεπε. Μόνο το 54% του ΝΠ ανέφερε ότι άλλαζε τα γάντια όταν ήταν λερωμένα ή σχισμένα, μεταξύ των διαδικασιών, καθώς και από νεογνό σε νεογνό. Η πλειοψηφία του δείγματος (92%) πίστευε ότι τα δακτυλίδια, τα τεχνητά νύχια (88%) ή τα μακριά νύχια (86%) διαδραματίζουν ρόλο στη μετάδοση των λοιμώξεων, καθώς επίσης ότι η πολιτική περιορισμού των κοσμημάτων των χεριών μόνο στη βέρα (84%), η πολιτική αφαίρεσης των τεχνητών νυχιών (82%) και το κόψιμο των νυχιών στα χέρια κοντά (88%) θα συμβάλλουν στην πρόληψη των λοιμώξεων. Το συχνότερα αναφερόμενο εμπόδιο για τον έλεγχο των λοιμώξεων ήταν η έλλειψη των απαραίτητων υλικών (προμηθειών) (70%), ενώ δεύτερο σε συχνότητα αναφερόταν η έλλειψη χρόνου (46%). Συμπεράσματα: Υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των γνώσεων και των στάσεων σε σχέση με την καθημερινή κλινική πρακτική. Αναγνωρίζονται περιθώρια βελτίωσης αναφορικά με τις γνώσεις, τις στάσεις και τις πρακτικές του ΝΠ.

Λέξεις-κλειδιά: Νεογνά, νοσηλευτικό προσωπικό, Νοσοκομειακές λοιμώξεις, πρόληψη, Μαία, Μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 54(2), 139-153, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.