Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οδοντιατρική φροντίδα στην Κύπρο. Η άποψη των οδοντιάτρων
X. Χαραλάμπους, M. Θεοδώρου, Π. Γαλάνης

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση των απόψεων των οδοντιάτρων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και στο οδοντιατρικό επάγγελμα στην Κύπρο. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη με τη χρήση ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε από τους ερευνητές έπειτα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε τυχαίο δείγμα 300 οδοντιάτρων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 51% (153/300), από τους οποίους οι 129 οδοντίατροι εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα και οι 24 στο δημόσιο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 47,7% (n=61) των ιδιωτών οδοντιάτρων δήλωσαν ότι ο ημερήσιος αριθμός των ασθενών τους το 2013 μειώθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη και το 40,6% (n=52) ότι παρέμεινε σταθερός, σε αντίθεση με το 75% (n=18) των οδοντιάτρων του δημοσίου που δήλωσαν ότι αυξήθηκε και το 16,7% (n=4) ότι παρέμεινε σταθερός (p<0,001). Βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και του αριθμού των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα (rs=-0,47, p<0,001). Μείωση καταγράφηκε στον ιδιωτικό τομέα και στις οδοντιατρικές εργασίες υψηλού κόστους, καθώς το 78,9% (n=82) των ιδιωτών οδοντιάτρων δήλωσαν ότι ελαττώθηκαν οι ακίνητες προσθετικές εργασίες, το 73,3% (n=50) ότι μειώθηκαν τα εμφυτεύματα και το 53,3% (n=16) ότι παρουσίασαν πτώση οι ορθοδοντικές εργασίες. Το 81,3% (n=104) των ιδιωτών οδοντιάτρων δήλωσαν ότι μειώθηκε το εισόδημά τους το 2013 σε σχέση με το παρελθόν. Η μείωση του εισοδήματος αποτελεί πηγή άγχους τόσο για τους ιδιώτες οδοντιάτρους (71,3%) όσο και για αυτούς του δημόσιου τομέα (75%). Το 68,4% (n=13) των οδοντιάτρων του δημοσίου δήλωσαν ότι αισθάνονται αρκετό ή μέτριο άγχος από την αύξηση του αριθμού των ασθενών. Και οι δύο ομάδες οδοντιάτρων δήλωσαν ότι οι ασθενείς τους κατά το 2013 τούς επισκέπτονταν κυρίως για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, με το 49,2% (n=61) όμως των ιδιωτών να δηλώνουν ότι η αιτία επίσκεψης μεταβλήθηκε σε σχέση με το παρελθόν, ενώ, αντίθετα, το 95,8% (n=23) των οδοντιάτρων του δημοσίου δήλωσαν ότι η αιτία επίσκεψης παρέμεινε η ίδια. Το 51,2% (n=66) των ιδιωτών οδοντιάτρων αξιολόγησε ως καλύτερη την ποιότητα των υπηρεσιών που πρόσφερε το 2013 σε σχέση με το παρελθόν, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους οδοντιάτρους του δημοσίου να ανέρχεται στο 25,1% (n=6) (p=0,038). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η οικονομική κρίση έχει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στην οδοντιατρική περίθαλψη στην Κύπρο, η οποία ως επί το πλείστον προσφέρεται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς καταγράφηκε μείωση της συχνότητας επίσκεψης στον οδοντίατρο, επιλογή αντιμετώπισης επειγόντων κυρίως περιστατικών και επιλογή οικονομικότερων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Για την αποφυγή επιδείνωσης της στοματικής υγείας των πολιτών της Κύπρου λόγω ελλιπούς οδοντιατρικής φροντίδας απαιτείται η λήψη στοχευμένων μέτρων.

Λέξεις-κλειδιά: Κύπρος, Οδοντιατρική φροντίδα, Οικονομική κρίση, Οδοντίατροι

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 32(2), 194-201, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.