Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ανάπτυξη, Αξιοπιστία και Εγκυρότητα Εργαλείου Μέτρησης των Γνώσεων των Γυναικών Αναφορικά με τα Γυναικολογικά Νοσήματα και τον Προληπτικό Έλεγχο
Μ. Σαρίδη, Α. Τόσκα, Α. Αλωνιστιώτη, Ε. Καπογιώργου, Λ. Ζούκας, Ν. Καμπάς, Μ. Ρεκλείτη

Εισαγωγή: Πλήθος διεθνών μελετών δείχνουν την αύξηση των Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων παγκοσμίως (ΣΜΝ), την έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης εκ μέρους των γυναικών απέναντι σε γυναικολογικές παθήσεις και λοιμώξεις, καθώς και τον προληπτικό έλεγχο. Σκοπός: H ανάπτυξη ειδικού εργαλείου μέτρησης των γνώσεων των γυναικών αναφορικά με τα ΣΜΝ, τον προληπτικό έλεγχο για τα γυναικολογικά νοσήματα και εν γένει τη σεξουαλική τους υγεία. Υλικό και Μέθοδος: Δημιουργήθηκε ένα αρχικό σύνολο 13 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, που αφορούσαν στη δυνατότητα πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του μαστού και σε γενικότερη προληπτική συμπεριφορά έναντι των ΣΜΝ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του ερευνητικού εργαλείου, το σύνολο των προτάσεων εξετάστηκε με πιλοτική μελέτη σε ανεξάρτητο δείγμα γυναικών (n=60) ηλικίας 18-65 ετών, μετά από τυχαία δειγματοληψία. Το τελικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εισαγωγικές ερωτήσεις σχετικές με δημογραφικά στοιχεία, το ιστορικό γυναικολογικών παθήσεων και διενέργειας προληπτικών εξετάσεων για τη λοίμωξη από τον ιό HPV, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και του μαστού και ακολουθεί το κύριο μέρος με 11 ερωτήσεις. Αποτελέσματα: Όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσίασαν υψηλό (>0.90) συντελεστή αξιοπιστίας (test-retest reliability), με μέση αξιοπιστία r=0,92 (p<0,001). Για τη διερεύνηση της δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε διερευνητική ανάλυση παραγόντων. Η καταλληλότητα των στοιχείων για την ανάλυση παραγόντων εξετάσθηκε μέσω του μέτρου δειγματοληπτικής ικανότητας Kaiser –Meyer- Olkin (KMO), του οποίου η τιμή ήταν 0,73. H ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, 17.0. Συμπεράσματα: Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του ερωτηματολογίου, φαίνεται ότι είναι επαρκές ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, οι ερωτήσεις είναι κατανοητές και ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι ιδιαίτερα σύντομος, γεγονός που το καθιστά εύχρηστο και σε μεγαλύτερο δείγμα γυναικείου ελληνικού πληθυσμού.

Λέξεις-κλειδιά: αξιοπιστία, γνώσεις, εγκυρότητα, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Αγωγή σεξουαλικής υγείας, Γυναικολογικές παθήσεις, Προληπτικός έλεγχος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 53(1), 87-94, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.