Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση της Γνώσης των Νοσηλευτών και των Παραγόντων που την Επηρεάζουν Σχετικά με την Παροχή Φροντίδας Κατά τη Διάρκεια Καταστροφών
Θ. Πεσιρίδης, Π. Σουρτζή, Π. Γαλάνης, Ε. Βελονάκης, Α. Καλοκαιρινού

Εισαγωγή: Η επαρκής γνώση των νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας σε καταστροφές αποτελεί βασική παράμετρο της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων και της διασφάλισης αποτελεσματικής φροντίδας. Προκειμένου να σχεδιαστούν μελλοντικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για νοσηλευτές για την παροχή φροντίδας σε καταστροφές, είναι ανάγκη να εκτιμηθεί η υπάρχουσα γνώση τους. Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων των νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας σε περίπτωση καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων και των παραγόντων που τις επηρεάζουν. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε μία συγχρονική μελέτη από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2012. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελούνταν από 250 νοσηλευτές που εργάζονταν σε δημό- σια, γενικά νοσοκομεία, ένα στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι επιλέχθηκαν με συστηματική τυχαία δειγματοληψία. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 98%. Για τη συλλογή των δεδομένων αναπτύχθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο ελέγχθηκε στο πλαίσιο πιλοτικής μελέτης, για την εγκυρότητα εννοιολογικής δομής, την αξιοπιστία σταθερότητας της κλίμακας, (Συντελεστής Ενδοταξικής Συσχέτισης - ICC=0,8, p<0,001) και εσωτερικής συνοχής για τις διχότομες ερωτήσεις γνώσης (KR-20=0,75). Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε τον έλεγχο x2, τον έλεγχο t και την ανάλυση διασποράς με τη χρήση του προγράμματος SPSS v.20.0 για Windows. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των νοσηλευτών (89,8%) δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σχετικό με τη φροντίδα πληγέντων σε καταστροφές και το 93,1% δεν είχε λάβει ποτέ μέρος σε άσκηση ετοιμότητας στο νοσοκομείο. Οι μισοί νοσηλευτές (49,4%) δήλωσαν πως δεν αισθάνονται ικανοί να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, ούτε γνώριζαν (63,6%) την ύπαρξη κάποιου σχεδίου δράσης. Καταγράφηκε υψηλό έλλειμμα γνώσης σε θέματα που αφορούσαν στη φροντίδα πληγέντων σε καταστροφές (μέση τιμή=6,43±2,8). Οι νοσηλευτές με πρότερη εκπαίδευση σε αντίστοιχη θεματολογία εμφάνισαν υψηλότερο δείκτη γνώσης (p<0,001). Οι νοσηλευτές που εμφάνισαν θετικότερη στάση (p=0,005) και υψηλότερη πρόθεση συμπεριφοράς να μετέχουν στη φροντίδα πληγέντων από καταστροφές (p=0,01) εμφάνισαν αντίστοιχα υψηλότερο δείκτη γνώσης. Συμπεράσματα: Το σημαντικό έλλειμμα γνώσεων στους Έλληνες νοσηλευτές σε θεματολογία που αφορά στη φροντίδα πληγέντων σε καταστροφές καθώς και η επιβεβαίωση ότι η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια συσχετίστηκε με καλύτερο επίπεδο γνώσης δείχνει την αναγκαιότητα για σχετική εκπαίδευση.

Λέξεις-κλειδιά: γνώση, ελλάδα, νοσηλευτές, Συγχρονική μελέτη, φροντίδα υγείας, Καταστροφές

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(4), 429-438, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.