Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση από Σχολικό Νοσηλευτή των Γνώσεων, Στάσεων και της Συμπεριφοράς των Εκπαιδευτικών για τη Σχολική Υγιεινή
Ν. Σύρου, Ι. Ελευσινιώτης, Α. Καλοκαιρινού, Π. Σουρτζή

Εισαγωγή: Το σχολείο, εκτός από το ρόλο του να μεταδίδει πολιτιστικά αγαθά και γνώσεις, έχει ευθύνη να παρέχει ένα υγιεινό περιβάλλον, στο οποίο η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, η εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου και η πρόληψη των ασθενειών αποτελούν αδιαμφισβήτητες προτεραιότητες. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση από σχολικό νοσηλευτή των γνώσεων, στάσεων και της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα θέματα υγιεινής σχολικού περιβάλλοντος (κτιριακές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός), που αφορούν στην πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων. Υλικό και Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη επισκόπησης και συσχέτισης πραγματοποιήθηκε, κατόπιν πιλοτικής μελέτης, σε εκπαιδευτικούς, που προήλθαν από τυχαίο στρωματοποιημένο δείγμα δημοτικών σχολείων επαρχιακού νομού, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011. Συμμετείχαν 405 εκπαιδευτικοί (ανταπόκριση 75,14%). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αναπτύχθηκε για την παρούσα μελέτη. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση των δεδομένων με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0. Η εσωτερική συνοχή του ερωτηματολογίου ελέγκθηκε με τον δείκτη Cronbach’s α. Όλες οι μετρήσεις έγιναν σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05. Αποτελέσματα: Οι εκπαιδευτικοί βρέθηκε να έχουν μέτρια γνώση για τη σχολική υγιεινή. Στατιστικά σημαντικά υψηλότερη γνώση είχαν οι γυναίκες (p=0,029), όσοι είχαν παιδιά (p=0,003) και όσοι είχαν σχετική εκπαίδευση στη σχολική ασφάλεια και υγεία (p=0,002) και στις Πρώτες Βοήθειες (p=0,043). Ο συνοπτικός δείκτης στάσης έλαβε μέση τιμή 80,61, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί είχαν θετική στάση για τη σχολική υγιεινή, με τους άνδρες (p=0,044), τους διευθυντές (p=0,000) και όσους εκπαιδευτικούς είχαν ειδικότητα (p=0,003) να υπερέχουν. Θετικότερη συμπεριφορά βρέθηκε να έχουν οι δάσκαλοι (p=0,004), οι διευθυντές (p=0,000) και όσοι είχαν διά βίου εκπαίδευση (p=0,007). Τέλος, διαπιστώθηκε θετική, αν και ασθενής, συσχέτιση ανάμεσα στη γνώση και στη στάση (r=0,108), στη γνώση και στη συμπεριφορά (r=0,125), καθώς και στη στάση και τη συμπεριφορά (r=0,149) των εκπαιδευτικών σε θέματα σχολικής υγιεινής. Συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ελλείψεις στις γνώσεις τους για την υγιεινή του σχολικού περιβάλλοντος, ενώ θετικές διαπιστώθηκαν οι στάσεις και η συμπεριφορά τους στα θέματα αυτά, οι οποίες όμως χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση κατάλληλης εκπαίδευσης στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγιεινή στα σχολεία.

Λέξεις-κλειδιά: Σχολική υγιεινή, γνώσεις, στάσεις, Συμπεριφορά, Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Μεταδοτικά νοσήματα, Σχολικός νοσηλευτής

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(3), 333-346, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.