Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ασφάλεια και Aποτελεσματικότητα της Aυτόνομης Διαχείρισης του Πόνου από Nοσηλευτές στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Γ. Φιλιππάτος

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της υποθεραπείας του πόνου στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) εξακολουθεί να υφίσταται και να εστιάζεται στην ανεπαρκή εκτίμηση της έντασης του πόνου και την περιορισμένη χρήση μεθόδων αναλγησίας. Ανάμεσα στις στρατηγικές που έχουν προταθεί για την έγκαιρη και βέλτιστη ανακούφιση του ασθενούς συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη χορήγησης αναλγησίας από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την διαλογή και πριν από την ιατρική εξέταση. Σκοπός: Η διερεύνηση της ασφάλειας της διαχείρισης πρωτοκόλλων αναλγησίας από τους νοσηλευτές και η αποτελεσματικότητα τους αφενός στην ανακούφιση του ασθενούς και αφετέρου στη βελτίωση του χρόνου διαχείρισης αναλγησίας. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη βιβλιογραφική ανασκόπηση δημοσιευμένων άρθρων από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Cinahl και Scopus για την περίοδο 1998–2012, χρησιμοποιώντας λέξεις ευρετηρίου και συνδυασμό αυτών: nurse-initiated analgesia, nurse-led analgesia, pain protocol, emergency department, triage. Η αναζήτηση ανέδειξε 89 άρθρα εκ των οποίων εξαιρέθηκαν τα 61 λόγω απουσίας συνάφειας περιεχομένου και 15 άρθρα λόγω έκπτωσης τους στα κριτήρια αποκλεισμού. Από τα εναπομείναντα 13 άρθρα συμπεριλήφθησαν στην μελέτη τα 10, ενώ με την προσθήκη μιας μελέτης από τις παραπομπές των πρωτότυπων άρθρων το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 11 επιλεγμένα άρθρα με ερευνητικά δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της νοσηλευτικής χρήση αναλγησίας στα ΤΕΠ. Αποτελέσματα: Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών από την ενδοφλέβια οπιοειδή αναλγησία από τους νοσηλευτές κυμαινόταν από 1% έως 5,7% χωρίς καμία καταγεγραμμένη περίπτωση αναπνευστικής καταστολής ή υπερδοσολογίας οπιοειδών. Η επίτευξη ανακούφισης από την χορήγηση οπιοειδούς αναλγησίας δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. Ο χρόνος αναλγητικής διαχείρισης βελτιώθηκε κατά 12-70 λεπτά έναντι της καθιερωμένης πρακτικής που προϋπέθετε χορήγηση οπιοειδών κατόπιν ιατρικής εκτίμησης. Η χορήγηση από του στόματος μη οπιοειδούς αναλγησίας κατά τη διαλογή μείωσε την ένταση του πόνου κατά 20-31 χιλιοστά (κλίμακα 0-100 χιλιοστών) εντός μιας ώρας χωρίς καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Συμπεράσματα: Το νοσηλευτικό προσωπικό αποδεικνύεται ικανό να εφαρμόσει με ασφάλεια πρωτόκολλα αναλγητικής διαχείρισης πόνου στα ΤΕΠ και να συμβάλλει στην άμεση, αποτελεσματική και χωρίς επιπλοκές ανακούφιση του ασθενούς. Ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για την επιβεβαίωση των πλεονεκτημάτων της έναρξης χορήγησης αναλγησίας από τους νοσηλευτές και την εδραίωση της ασφάλειας σε ασθενείς με διαφορετική κουλτούρα.

Λέξεις-κλειδιά: Αναλγησία, Διαλογή, Διαχείριση πόνου, τμήμα επειγόντων περιστατικών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(3), 277-286, 2013 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.