Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πληροφόρηση του Ασθενή από το Νοσηλευτικό Προσωπικό
Π. Κολοβός, Δ. Καϊτελίδου, Α. Σαχλάς, Μ. Γκούζου, Χ. Λεμονίδου, Π. Σουρτζή

Εισαγωγή: Το δικαίωμα του ασθενή για πληροφόρηση είναι σαφώς θεσμοθετημένο και νομοθετικά κατοχυρωμένο. Η πληροφόρηση του ασθενή είναι μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας. Σκοπός: Η διερεύνηση του επίπεδου της πληροφόρησης του ασθενή από το νοσηλευτικό προσωπικό και η ανάλυση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς τμημάτων του παθολογικού και χειρουργικού τομέα από τρία γενικά νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από δύο Υγειονομικές Περιφέρειες, δύο στην περιφέρεια και ένα στην Αττική. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που στηρίχθηκε σε προηγούμενη μελέτη. Η συνέντευξη αποτέλεσε την κύρια μέθοδο συλλογής των δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2009 - Σεπτέμβριος 2010, ενώ τηρήθηκαν όλες οι αρχές ηθικής και δεοντολογίας. Σε κάθε ενότητα του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκε η τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης και χρησιμοποιήθηκαν οι παραμετρικοί έλεγχοι (t-test, η μέθοδος ANOVA και ο έλεγχος του Welch) για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων που προέκυψαν, με τα χαρακτηριστικά του δείγματος, ενώ ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των παραγόντων. Το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα PASW Statistics 18.0. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών (n=300) της μελέτης ήταν τα 55,4 έτη (±17,9 έτη). Η πλειονότητα του δείγματος ήταν άνδρες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ το 64,9% χαρακτήρισε την κατάσταση της υγείας του καλή ή πολύ καλή. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 6,5 ημέρες (±5,7 ημέρες) μέχρι την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι περισσότεροι δήλωσαν πως αρκετές από τις πληροφορίες που έλαβαν από το νοσηλευτικό προσωπικό ήταν ειλικρινείς (64,2%), δόθηκαν πρόθυμα (62%), αλλά με πρωτοβουλία των ίδιων των ασθενών (59,9%), ενώ οι πληροφορίες ήταν κυρίως προφορικές (46,2%). Δημοφιλέστερη πηγή αναζήτησης επιπρόσθετης πληροφόρησης αναδείχτηκε η διαπροσωπική επικοινωνία με γνωστούς και συγγενείς, ο προσωπικός φάκελος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η παραγοντική ανάλυση οδήγησε σε δύο παράγοντες για τον τρόπο πληροφόρησης, έναν για το περιεχόμενο της πληροφόρησης και τρεις για τις πηγές επιπρόσθετης αναζήτησης πληροφόρησης. Η ηλικία (p≤0,019) και το μορφωτικό επίπεδο του ασθενή (p≤0,003), η προηγούμενη νοσηλεία (p=0,008), αλλά και η κατάσταση της υγείας του (p≤0,026) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις διαστάσεις της πληροφόρησης. Συμπεράσματα: Αν και οι ασθενείς χαρακτήρισαν την πληροφόρηση που έλαβαν από το νοσηλευτικό προσωπικό αρκετή, εντούτοις αναγνωρίζεται η ανάγκη για περισσότερη πληροφόρηση, ποιοτικά και ποσοτικά.

Λέξεις-κλειδιά: ασθενής, νοσηλευτικό προσωπικό, Πληροφόρηση, Νοσοκομειακό περιβάλλον, Πηγή πληροφόρησης

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(2), 199-214, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.