Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: Εσωτερική συγκρότηση και οικογενειακή υποστήριξη έναντι άγχους και κατάθλιψης
Α. Τσελεμπής, Δ. Μπράτης, Α. Παχή, Γ. Μουσσάς, Α. Καρκανιάς, Μ. Χαρικιοπούλου, Ε. Θεοδωρακοπούλου, Ε. Κοσμάς, Ι. Ηλίας, Ν. Σιαφάκας, Α. Βγόντζας, Ν. Τζανάκης

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια νόσος που σχετίζεται, κυρίως, με την καπνιστική συνήθεια και χαρακτηρίζεται από περιορισμό της ροής του αέρα, μη πλήρως αναστρέψιμο. Ο περιορισμός αυτός εμφανίζεται συνήθως προοδευτικά και συνοδεύεται από μη φυσιολογική φλεγμονώδη αντίδραση του πνεύμονα σε επιβλαβή σωματίδια και αέρια. Η νόσος αποτελεί σημαντικό επιδημιολογικό πρόβλημα σε παγκόσμιο και ελληνικό επίπεδο. Υψηλά ποσοστά κατάθλιψης και άγχους συνοδεύουν τη νόσο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την υπόθεση ύπαρξης αρνητικής συσχέτισης ανάμεσα στους παράγοντες, αφενός, της Αίσθησης Εσωτερικής Συγκρότησης και της Αίσθησης Οικογενειακής Υποστήριξης, και αφετέρου των επιπέδων αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε ασθενείς διαγνωσμένους με ΧΑΠ. Η Εσωτερική Συγκρότηση, σύμφωνα με τον Aaron Antonovsky, σχετίζεται με τη δυνατότητα του ασθενούς να αποδίδει νόημα, να κατανοεί τις περιστάσεις και να μπορεί να τις διαχειρίζεται. Μελέτες σε άλλες νόσους δείχνουν πως η αυξημένη αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης συμβάλει θετικά στην εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα για τον ρόλο που διαδραματίζει σε ασθενείς με ΧΑΠ. Στη μελέτη μας συμμετείχαν συνολικά 122 (98 άνδρες και 24 γυναίκες) ασθενείς. Η βαρύτητα της ΧΑΠ προσδιορίστηκε με σπιρομετρική αξιολόγηση. Όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν την κλίμακα κατάθλιψης Beck Depression Inventory (BDI), την κλίμακα άγχους Spielberger Trait Anxiety Inventory (STAI), την κλίμακα Αίσθησης Εσωτερικής Συγκρότησης (Sense of Coherence, SOC) και, τέλος, την κλίμακα Αίσθησης Οικογενειακής Υποστήριξης (Family Support Scale, FSS-13). Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών. Ως προς τα αποτελέσματά μας, στην κλίμακα κατάθλιψης ο μέσος όρος ήταν 11,65±7,35, στην κλίμακα άγχους 40,69±11,19, στην κλίμακα αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης 54,62±7,40, και στην κλίμακα αίσθησης εσωτερικής συγκρότησης 64,58±11,63. Οι γυναίκες ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερες τιμές άγχους και χαμηλότερη αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης από τον ανδρικό πληθυσμό. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κατάθλιψης και της αίσθησης εσωτερικής συγκρότησης, καθώς και αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων άγχους και της αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης. Εφαρμόζοντας βηματική πολλαπλή παλινδρόμηση, επαληθεύσαμε τα αποτελέσματα και προσδιορίσαμε την αριθμητική σχέση μεταξύ των μεταβλητών. Διαπιστώσαμε ότι αύξηση της βαθμολογίας της αίσθησης οικογενειακής υποστήριξης κατά μία μονάδα μειώνει τη βαθμολογία της αγχώδους συμπτωματολογίας κατά 0,14 μονάδες, ενώ αύξηση κατά μία μονάδα της βαθμολογίας της αίσθησης εσωτερικής συγκρότησης μπορεί να μειώσει κατά 0,210 τη βαθμολογία στην καταθλιπτική συμπτωματολογία. Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΧΑΠ παρουσιάζουν υψηλές τιμές άγχους και κατάθλιψης, με τις γυναίκες ασθενείς να παρουσιάζονται περισσότερο επιβαρυμένες. Τόσο η αίσθηση εσωτερικής συγκρότησης όσο και η αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης αποτελούν παράγοντες που μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά απέναντι στον κίνδυνο ανάπτυξης αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στους ασθενείς αυτούς.

Λέξεις-κλειδιά: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, Εσωτερική συγκρότηση, Άγχος, Κατάθλιψη, Αίσθηση οικογενειακής υποστήριξης

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 24(2), 109-116, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.