Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ψυχομετρικές ιδιότητες του WHOQOL-BREF σε ομάδες Ελλήνων ασθενών και υγιών ατόμων: Πολιτισμική προσαρμογή με την ενσωμάτωση νέων ερωτήσεων
Μ. Τζινιέρη-Κοκκώση, Ε. Τριανταφύλλου, Β. Τομαράς, Κ. Σολδάτος, Β. Μαυρέας, Γ. Χριστοδούλου

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται ο έλεγχος των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της ελληνικής εκδοχής του ερωτηματολογίου WHOQOL-BREF, που αποτελεί τη σύντομη μορφή του ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHOQOL-100. Η ελληνική εκδοχή περιλαμβάνει τις 26 ερωτήσεις του αγγλικού πρωτοτύπου και 4 επιπλέον ερωτήσεις, που έχουν προκύψει από την προσαρμογή του ερωτηματολογίου (με ομάδες εστιασμένης συζήτησης) στα ελληνικά πολιτισμικά δεδομένα. Η μελέτη του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε δείγμα 425 ατόμων, αποτελούμενο από υγιείς και ασθενείς είτε με οργανικές είτε με ψυχιατρικές διαγνώσεις. Με τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης, επιβεβαιώθηκε το μοντέλο των τεσσάρων θεματικών ενοτήτων της αγγλικής εκδοχής, στις οποίες εντάσσονται οι 26 ερωτήσεις του πρωτοτύπου. Οι τέσσερεις θεματικές ενότητες και οι αντίστοιχες ερωτήσεις εξετάζουν: (α) τη σωματική υγεία, (β) την ψυχική υγεία, (γ) τις κοινωνικές σχέσεις και (δ) το περιβάλλον. Η παραγοντική ανάλυση ανέδειξε, επίσης, την ένταξη τεσσάρων νέων ερωτήσεων κατάλληλων για την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου, ώστε να διαμορφωθεί η ελληνική μορφή των 30 ερωτήσεων. Συγκεκριμένα, 2 ερωτήσεις αναφερόμενες στη διατροφή και στην εργασιακή ικανοποίηση εντάσσονται ικανοποιητικά με στατιστικά κριτήρια στην πρώτη ενότητα της σωματικής υγείας. Οι άλλες δύο ερωτήσεις αναφερόμενες στην κοινωνική ζωή και στην οικογενειακή ζωή ενσωματώνονται ικανοποιητικά στην τρίτη ενότητα των κοινωνικών σχέσεων. Στη συνέχεια, οι στατιστικές αναλύσεις της εσωτερικής συνέπειας εφαρμόστηκαν και στις δύο μορφές του ερωτηματολογίου, των 26 και των 30 λημμάτων, αναδεικνύοντας σχετικά καλύτερα αποτελέσματα για τη μορφή των 30 ερωτήσεων, κυρίως αναφορικά με την τρίτη ενότητα των κοινωνικών σχέσεων. H ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου των ψυχομετρικών ιδιοτήτων, παρουσιάζει ικανοποιητικά επίπεδα: (α) αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας, με την τιμή Cronbach’s a να κυμαίνεται από 0,67–0,81 (η μορφή των 30 ερωτήσεων περιλαμβάνοντας 4 νέες ερωτήσεις παρουσίασε υψηλότερες τιμές Cronbach’s a, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των θεματικών ενοτήτων της σωματικής υγείας και των κοινωνικών σχέσεων), (β) εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής, αναδεικνύοντας ικανοποιητικές συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων και των θεματικών ενοτήτων, καθώς και μεταξύ των ερωτήσεων σε κάθε θεματική ενότητα, (γ) συγκλίνουσας εγκυρότητας, καθώς εντοπίζονται σημαντικές συσχετίσεις με το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ-28) και με την Κλίμακα Ικανοποίησης Ζωής (LSI), (δ) διακριτικής εγκυρότητας, εξασφαλίζοντας την ικανότητα του ερωτηματολογίου να ανιχνεύει διαφορές μεταξύ υγιών και ασθενών και μεταξύ ατόμων με σωματικές νόσους και ασθενών που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές και (ε) αξιοπιστίας ελέγχου-επανελέγχου (ICC τιμές για όλες τις θεματικές ενότητες: 0,80–0,87). Η ελληνική εκδοχή, περιλαμβάνοντας 4 νέες ερωτήσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της πολιτισμικής προσαρμογής του ερωτηματολογίου, αποτελεί ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο εκτίμησης της ποιότητας ζωής, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο της Υγείας για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής κλινικών ομάδων, αλλά και υγιών ατόμων. Επίσης, αποτελεί κατάλληλο δείκτη αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέσματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, αλλά και αξιόπιστο εργαλείο διερεύνησης της ποιότητας ζωής στο πλαίσιο διαπολιτισμικών μελετών.

Λέξεις-κλειδιά: εγκυρότητα, αξιοπιστία, ποιότητα ζωής, WHOROL-BREF, Σωματική νόσος, Ψυχική διαταραχή

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 23(2), 130-142, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.