Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η κόπωση σε γυναίκες ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη: H επίδραση των συννοσηρών αγχωδών διαταραχών
Π. Φερεντίνος, Β.Π. Κονταξάκης, Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Δ. Δικαίος, Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Λ. Λύκουρας

Αρκετές μελέτες έχουν διερευνήσει την κόπωση στον γενικό πληθυσμό, στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και σε ασθενείς με σωματικές νόσους που σχετίζονται με κόπωση αλλά μόνο περιστασιακά σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ). Ως εκ τούτου, η διερεύνηση παραμέτρων που σχετίζονται με την κόπωση στη μείζονα κατάθλιψη είναι ζητούμενο και αναμένεται να διευκολύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικών, ειδικών για την κόπωση θεραπευτικών στρατηγικών. Οι ασθενείς με κατάθλιψη πάσχουν συχνά από συννοσηρές αγχώδεις διαταραχές (ΣΑΔ) ή από υπο-ουδικά αγχώδη συμπτώματα. Η μελέτη αυτή είχε ως σκοπό της να διερευνήσει ανεξάρτητες συσχετίσεις της βαρύτητας της κόπωσης σε ασθενείς με ΜΚΔ με την παρουσία, τον αριθμό και τον τύπο των ΣΑΔ. Μελετήθηκαν διαδοχικά 70 γυναίκες με ΜΚΔ (48,6% νοσηλευόμενες), ηλικίας 23–65 ετών (μ.ό. 48,2±10,6), που βρίσκονταν σε Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο [βαθμολογία στην κλίμακα κατάθλιψης του Hamilton (HDRS)≥17] και δεν έπασχαν από άλλες σχετιζόμενες με κόπωση καταστάσεις. Οι διαγνωστικές εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βραχεία δομημένη συνέντευξη ΜΙΝΙ 5.0.0. βάσει των κριτηρίων του DSM-IV. Η αναφερόμενη κόπωση καταγράφηκε με το ερωτηματολόγιο 14 λημμάτων Fatigue Questionnaire (FQ) της Chalder. Υπολογίσθηκαν οι συσχετίσεις ανάμεσα στη βαθμολογία στο FQ και την ηλικία, το καθεστώς νοσηλείας ή μη, τη βαθμολογία στην HDRS, την παρουσία και τον αριθμό των ΣΑΔ. Στη συνέχεια, διενεργήθηκαν αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με τη βαθμολογία στο FQ ως εξαρτημένη μεταβλητή, ώστε να απομονωθούν ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες της βαρύτητας της κόπωσης: 92,9% των ασθενών είχαν κλινικά σημαντική κόπωση, 62,9% έπασχαν από τουλάχιστον μία ΣΑΔ (38,6% πληρούσαν κριτήρια για μία ΣΑΔ, 21,4% για δύο και 2,9% για τρεις), 51,4% είχαν διάγνωση Διαταραχής Γενικευμένου Άγχους (ΔΓΑ), 25,7% Διαταραχής Πανικού ή/και Αγοραφοβίας (ΔΠ/ΑΦ), 17,1% Κοινωνικής Φοβίας και 7,1% Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής. Η βαθμολογία στο FQ συσχετίσθηκε σε βαθμό στατιστικά σημαντικό με τη βαθμολογία στην HDRS (r=0,406, p<0,001), την παρουσία οποιασδήποτε ΣΑΔ (rho=0,4, p=0,001), τον αριθμό των ΣΑΔ (rho=0,393, p=0,001), την παρουσία ΔΓΑ (rho=0,421, p<0,001) και την παρουσία ΔΠ/ΑΦ (rho=0,252, p=0,035). Στις αναλύσεις πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, η παρουσία οποιασδήποτε ΣΑΔ, ο αριθμός των ΣΑΔ και η παρουσία συννοσηρής ΔΓΑ αναδείχθηκαν ως στατιστικά σημαντικοί ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες της βαθμολογίας στο FQ μαζί με τη βαθμολογία στην HDRS. Η βαρύτητα της κόπωσης στις γυναίκες ασθενείς με ΜΚΔ συσχετίζεται ανεξάρτητα με την παρουσία και τον αριθμό ΣΑΔ και, ειδικότερα, με την παρουσία συννοσηρής ΔΓΑ. Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν ότι: (1) η συσχέτιση αυτή εξηγεί πιθανώς εν μέρει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση/αναπηρία και τη χειρότερη πρόγνωση της ΜΚΔ με ΣΑΔ, (2) τα υψηλά επίπεδα κόπωσης, που συνοδεύονται συχνά από αγχώδη συμπτώματα, αποτελούν πιθανώς δείκτη βαρύτητας και συννόσησης με αγχώδεις διαταραχές στην ΜΚΔ και ορίζουν ίσως έναν υπότυπο/φαινότυπο με άγχος και κόπωση στον πληθυσμό αυτών των ασθενών, (3) τα φάρμακα και οι ψυχοθεραπείες για την αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με την κατάθλιψη κόπωσης θα πρέπει να στοχεύουν παράλληλα και στην αντιμετώπιση των συννοσηρών αγχωδών διαταραχών.

Λέξεις-κλειδιά: αγχώδεις διαταραχές, κόπωση, μείζων κατάθλιψη, Διαταραχή γενικευμένου άγχους, Συννόσηση

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 22(4), 320-329, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.