Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση των Απόψεων Κυπρίων Γυναικών για το Δικαίωμα Επιλογής του Τόπου Τοκετού. Μια Φαινομενολογική Μελέτη
Ε. Χατζηγεωργίου, Χ. Κούτα, Ε. Παπασταύρου, I. Papadopoulos

Εισαγωγή: O τοκετός είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή της γυναίκας. O τόπος τοκετού αναφέρεται ως καθοριστικός παράγοντας για να βιώσει η γυναίκα τη γέννηση του παιδιού της ως θετική εμπειρία. Σκοπός: Διερεύνηση των απόψεων των γυναικών στην Κύπρο σχετικά με το δικαίωμα της επιλογής του τόπου τοκετού. Υλικό-Μέθοδος: Ποιοτική μελέτη με τη χρήση της φαινομενολογικής προσέγγισης. Η δειγματοληψία ήταν σκόπιμη και το δείγμα αποτέλεσαν 61 γυναίκες, οι οποίες είχαν γεννήσει υγιές νεογνό τους τελευταίους 12 μήνες. Πραγματοποιήθηκαν 48 ημιδομημένες συνεντεύξεις και δύο ομάδες εστίασης (n=13). Η συλλογή δεδομένων επιτεύχθηκε μέχρι την επίτευξη εννοιολογικού κορεσμού και η ανάλυσή τους πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο Golaizzi. Αποτελέσματα: Οι απόψεις των γυναικών κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερα πυρηνικά θέματα, τα οποία αφορούσαν στα εξής: (α) τις επιλογές του τόπου τοκετού, (β) τις σχέσεις ανάμεσα στη γυναίκα και τους επαγγελματίες υγείας, (γ) την εξασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και (δ) την ασφάλεια της μητέρας και του νεογνού. Η επιλογή για τοκετό στο σπίτι απορρίπτεται από το 95% (n=58) των γυναικών. Η πλειοψηφία των γυναικών (n=48, 79%) δήλωσε ενδιαφέρον για τη δημιουργία κέντρων τοκετού και ζήτησαν επιτακτικά να διορθωθούν οι συνθήκες στο Δημόσιο και στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Συμπεράσματα: Το δικαίωμα των Κυπρίων γυναικών για επιλογή του τόπου τοκετού δε διασφαλίζεται. Η παρούσα μελέτη μπορεί να θεωρηθεί καινοτόμος για την Κύπρο, γιατί για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι απόψεις των Κυπρίων γυναικών, σε σχέση με τη φροντίδα μητρότητας και αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για παρεμβάσεις βασισμένες στις τεκμηριωμένες ανάγκες των γυναικών.

Λέξεις-κλειδιά: Ενημερωμένη επιλογή, Ιατρικοποίηση, Κέντρο τοκετού, Μαιευτικό μοντέλο, Τοκετός στο νοσοκομείο, Τοκετός στο σπίτι, Τόπος τοκετού

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(1), 104-114, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.