Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Οικολογική Γνώση και Φιλοπεριβαλλοντική Στάση Νοσηλευτών: Αποτίμηση της Ελληνικής Πραγματικότητας
Δ.Ε. Παπαγεωργίου, Φ. Ευσταθίου, Ν. Τσαλουκίδης, Ν. Παυλάτου, Μ. Κάπελλα, Ι. Κουτελέκος

Εισαγωγή: Το πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος απασχολεί την ανθρώπινη κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλοί οργανισμοί προηγμένων χωρών έχουν θεσπίσει νόμους φιλικούς προς το περιβάλλον προκειμένου να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις. Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχουν καταστρωθεί με βάση μελέτες και έρευνες πληθυσμών που διερευνούν τη γνώση και τη στάση τους στο θέμα. Σκοπός: Οι σκοποί της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των νοσηλευτών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) σχετικά με το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης η διερεύνηση του ποσοστού εφαρμογής οικολογικής πρακτικής στην καθημερινή τους ζωή. Υλικό-Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη σε πληθυσμό 304 νοσηλευτών σε επτά νοσοκομεία του νομού Αττικής κατά τη διάρκεια του 2009. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 93,75%. Χρησιμοποιήθηκε η απλή-τυχαία δειγματοληψία. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τέσσερις ενότητες ερωτήσεων αναφορικά με τα δημογραφικά τους στοιχεία, τις γνώσεις τους, τον τρόπο ζωής τους και τις πρακτικές που θα ακολουθήσουν σε σχέση πάντα με το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε σε στοιχεία προερχόμενα από τη θεωρητική και την ερευνητική βιβλιογραφία, από συζητήσεις με ειδικούς, από την εφαρμογή πιλοτικής δοκιμασίας και από την εφαρμογή δοκιμής πεδίου σε ένα δείγμα 150 ατόμων. Αποτελέσματα: Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 16.0 για Windows και πιο συγκεκριμένα, η περιγραφική στατιστική (συχνότητα, ποσοστό, μέσοι όροι, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα) και η δοκιμασία x2. Το 82,5% του δείγματος ήταν νοσηλεύτριες. Το 70,9% γνώριζε ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ είναι αρμόδιο για τα θέματα του περιβάλλοντος. Το 82,1% του δείγματος ανέφερε ως την κυριότερη πηγή ρύπανσης τα εργοστάσια, ενώ το 55,1% τα αυτοκίνητα. Το 71,5% αξιολόγησε την καταστροφή του όζοντος ως το σημαντικότερο παγκόσμιο οικολογικό πρόβλημα. Το 31,6% φάνηκε να ενδιαφέρεται πολύ για τα περιβαλλοντικά θέματα. Κατά την ιεράρχηση των προβλημάτων της Ελλάδας, η καταστροφή του περιβάλλοντος κατέλαβε την 3η θέση, ενώ η ανεργία και η οικονομική κρίση την 1η και τη 2η θέση, αντίστοιχα. Το 82,8% θα πλήρωνε υψηλότερες τιμές για αγορά προϊόντων που σέβονται ή προστατεύουν το περιβάλλον. Το 93,3% του δείγματος υιοθετούσε πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος, όπως εξοικονόμηση νερού, το 90,9% περιόριζε την οικιακή ηλεκτρική ενέργεια ενώ το 88,2% συμμετείχε σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι σε θέματα περιβάλλοντος και έτοιμοι να ακολουθήσουν οικολογικές πρακτικές. Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να αποτελέσει την ελπιδοφόρο βάση για το σχεδιασμό κατάλληλης στρατηγικής ενημέρωσης σχετικά με το περιβάλλον διαβίωσης του κάθε μεμονωμένου πληθυσμού, προκειμένου να επιτευχθεί γενικότερο καλό για όλους.

Λέξεις-κλειδιά: περιβάλλον, Ανακύκλωση στο νοσοκομείο, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Οικολογική γνώση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(1), 73-82, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.