Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Στάσεις και Αντιλήψεις του Γενικού Πληθυσμού σχετικά με το Ρόλο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Πληροφόρησή του για Θέματα Υγείας
Μ. Διομήδους, Ν.B. Φώτος, Δ. Ζήκος, Ε.Π. Κωσταρέλου

Εισαγωγή: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην πληροφόρηση του πληθυσμού για θέματα υγείας, ενώ επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων σχετικά με την πρόληψη και τη διαχείριση ενός νοσήματος. Σκοπός: Διερεύνηση της στάσης του γενικού πληθυσμού απέναντι στα ΜΜΕ και των αντιλήψεών του σχετικά με την επίδραση των ΜΜΕ στην ενημέρωση για θέματα υγείας. Υλικό-Μέθοδος: Ως προς το σχεδιασμό της επρόκειτο για συγχρονική μελέτη. Το μελετώμενο πληθυσμό αποτέλεσαν 200 άτομα (83 άνδρες και 117 γυναίκες), κάτοικοι των Αθηνών (δείγμα ευκολίας). Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο του 2010, με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από τους ερευνητές, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, και περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με το ρόλο των ΜΜΕ στην ενημέρωση του πληθυσμού, το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες λαμβάνουν υπόψη τις αναφορές των ΜΜΕ για θέματα υγείας, τις προτιμήσεις τους για τα θέματα πληροφόρησης και τον τρόπο ενημέρωσης, καθώς και τις βασικές πηγές αυτής της ενημέρωσης. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων περιελάμβανε τον έλεγχο Pearson x2, ενώ η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο p<0,05. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 15.0. Αποτελέσματα: Ποσοστό 10% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εμπιστεύεται τα ΜΜΕ ως βασική πηγή πληροφόρησης για θέματα υγείας. Το ποσοστό των αποφοίτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θεωρούν ότι τα ΜΜΕ επηρεάζουν σημαντικά τις επιλογές των πολιτών στην πρόληψη νοσημάτων, ήταν σημαντικά χαμηλότερο (73,5%) από το αντίστοιχο ποσοστό των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (87,1%) (p=0,015). Επίσης, οι συμμετέχοντες που λάμβαναν σε μεγάλο βαθμό υπόψη τους τις αναφορές των ΜΜΕ για τη διατροφή, είχαν σε σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό κάποιο πρόβλημα υγείας (p=0,008), ενώ τα άτομα που επιθυμούσαν περισσότερα ένθετα στις εφημερίδες και τα περιοδικά, καθώς και περισσότερα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο είχαν σε σημαντικά μικρότερο ποσοστό κάποιο πρόβλημα υγείας (p=0,018, p=0,001, αντίστοιχα). Συμπεράσματα: Οι πρωτοβουλίες των ΜΜΕ για την ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα υγείας είναι περιορισμένες και αποσπασματικές. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιθυμούσαν περισσότερη ενημέρωση από τα ΜΜΕ για θέματα υγείας, ενώ προκύπτει και η ανάγκη κεντρικού φορέα σχεδιασμού και ελέγχου των προγραμμάτων από τα ΜΜΕ, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του πληθυσμού και να συνεισφέρουν στην πολύπλευρη ενημέρωση για θέματα υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: Αντιλήψεις, Ενημέρωση, Μέσα μαζικής ενημέρωσης, Στάση, Υγεία

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(1), 63-72, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.