Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ικανοποίηση Γονέων από την Παρεχόμενη Ιατρονοσηλευτική Φροντίδα στα Νοσηλευόμενα Νεογνά τους
Σ. Τσιρώνη, Κ. Τσουμάκας, Μ. Γιαννακοπούλου, Β. Μπουτοπούλου, Β. Μάτζιου

Εισαγωγή: Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της υγειονομικής πολιτικής μιας χώρας. Στόχος των υπηρεσιών υγείας είναι η παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας, με το μικρότερο δυνατό κόστος, ώστε να μεγιστοποιείται η ικανοποίηση των ασθενών. Σκοπός: Η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων από την παρεχόμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα στα νοσηλευόμενα νεογνά, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της φροντίδας στις υπηρεσίες υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για μια μη πειραματική μελέτη, στην οποία γίνεται χρήση ενός έγκυρου ερωτηματολογίου (NICU-PSF της Conner) με αποδεκτή αξιοπιστία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2009 έως το Μάρτιο του 2010. Ένα δείγμα «ευκολίας» αποτελούμενο από 550 γονείς νεογνών που νοσηλεύτηκαν σε τρία δημόσια νοσοκομεία των Αθηνών χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Το ποσοστό ανταπόκρισης των γονέων στη μελέτη ήταν υψηλό (97%), ενώ ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 0,05. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 44 ερωτήσεις σχετικές με την ικανοποίηση των γονέων. Αποτελέσματα: Οι γονείς εμφανίστηκαν να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι στις ενότητες «γενική ικανοποίηση» (61,7%±15,1), «παροχή φροντίδας στα νεογνά» (53%±13,6) και λιγότερο ικανοποιημένοι στις ενότητες «παραμονή γονέων κοντά στο νεογνό» (34%±9,5) και «συμμετοχή γονέων στην παροχή φροντίδας» (10,7%±7,4). Απογοήτευση προκάλεσε η αδυναμία παραμονής των γονέων κοντά στο νεογνό, ενώ η πρόσληψη μόνιμου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και η προώθηση του μητρικού θηλασμού αποτέλεσαν μερικές προτάσεις των γονέων. Από τη σύγκριση των τριών νοσοκομείων βρέθηκε ότι οι γονείς εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά συνολικής ικανοποίησης στο Γενικό Νοσοκομείο σε σύγκριση με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο (p<0,001) και το Μαιευτικό Νοσοκομείο (p<0,001). Συμπεράσματα: Η εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των γονέων αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων. Τα αποτελέσματα και τα σχόλια των γονέων θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: γονείς, Ικανοποίηση, Νεογνά, ποιότητα φροντίδας, Ιατρονοσηλευτική φροντίδα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(3), 340-348, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.