Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Γνώσεις και Αντιλήψεις των Γυναικών αναφορικά με την Κυστική Ίνωση
Ε. Νομικού, Π. Γαλάνης

Εισαγωγή: Η κυστική ίνωση είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κληρονομική νόσος στην Καυκάσια φυλή της Ευρώπης. Στη χώρα μας, περισσότεροι από 600.000 Έλληνες είναι φορείς του γονιδίου της κυστικής ίνωσης. Επιπλέον, υπάρχουν >700 πάσχοντα παιδιά και νεαροί ενήλικες, ενώ κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 70−90 νέα περιστατικά. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων εγκύων γυναικών, καθώς και έγγαμων γυναικών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί σχετικά με την κυστική ίνωση και τον προγεννητικό έλεγχο για την ανίχνευση του παθολογικού γονιδίου. Υλικό-Μέθοδος: Η παρούσα συγχρονική μελέτη διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου−Ιουνίου 2010 και περιλάμβανε ένα δείγμα 120 γυναικών. Η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε στα ιδιωτικά γυναικολογικά ιατρεία επίσκεψης των γυναικών. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 85%, ενώ ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach του ερωτηματολογίου ήταν 0,65. Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε τον έλεγχο x2, τον ακριβή έλεγχο Fisher, τον έλεγχο t, την ανάλυση διασποράς και το συντελεστή συσχέτισης του Pearson. Αποτελέσματα: Το 58% των γυναικών δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για την κυστική ίνωση, ενώ μόλις το 12,5% γνώριζε αν είναι φορέας του γονιδίου της κυστικής ίνωσης. Το 96% αναγνώρισε τη σημασία και την ανάγκη ύπαρξης προγεννητικού ελέγχου, ακόμη και υποχρεωτικού χαρακτήρα αναφορικά με την κυστική ίνωση. Οι γυναίκες με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ενημερωμένες για την κυστική ίνωση (p=0,001), γνώριζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό αν ήταν φορείς του γονιδίου της κυστικής ίνωσης (p=0,05), ενώ θεωρούσαν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι ο προγεννητικός έλεγχος για την εύρεση φορέων του γονιδίου της κυστικής ίνωσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός (p=0,007). Οι μικρότερες σε ηλικία, οι γυναίκες με ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο και εκείνες που δήλωσαν ότι είχαν ενημερωθεί για την κυστική ίνωση είχαν περισσότερες γνώσεις αναφορικά με τη νόσο (p=0,03, p=0,024 και p<0,001, αντίστοιχα). Η ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού κυστικής ίνωσης και η παρότρυνση από τους επιστήμονες υγείας θεωρήθηκαν ως οι πλέον σημαντικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση προγεννητικού ελέγχου αναφορικά με την κυστική ίνωση, ενώ η άγνοια σχετικά με τη νόσο θεωρήθηκε ως ο πλέον αποτρεπτικός παράγοντας. Το 57% των γυναικών θα προχωρούσε σε διακοπή της κύησης αν διαπίστωναν κατά τη διάρκειά της ότι τόσο οι ίδιες όσο και ο σύντροφός τους είναι φορείς του παθολογικού γονιδίου. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν την ανάγκη τόσο της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης αναφορικά με την κυστική ίνωση όσο και της εφαρμογής του κατάλληλου προγεννητικού ελέγχου, με σκοπό τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης της νόσου.

Λέξεις-κλειδιά: Αντιλήψεις, γνώσεις, Κυστική ίνωση, Προγεννητικός έλεγχος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(2), 214-222, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.