Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αξιολόγηση Γνώσεων και Στάσεων των Γονέων Παιδιατρικών Ασθενών για τους Πυρετικούς Σπασμούς. Πιλοτική Μελέτη
Ε. Ταμβάκη, Ε. Παπαθανάσογλου, Β. Μάτζιου, Μ. Γιαλετσέλη, Μ. Γιαννακοπούλου

Εισαγωγή: Οι πυρετικοί σπασμοί εμφανίζονται συχνά στην παιδική ηλικία και έχουν καλή πρόγνωση. Όμως, προκαλούν φόβο και άγχος στους γονείς. Σκοπός: (α) Η προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα και η στάθμιση του ερωτηματολογίου KCAP (Febrile Convulsions and Parental Knowledge, Concerns, Attitudes and Practices), καθώς και (β) η αξιολόγηση των γνώσεων, των στάσεων, των ανησυχιών και των πρακτικών αντιμετώπισης των Ελλήνων γονέων σχετικά με τους πυρετικούς σπασμούς. Υλικό-Μέθοδος: Πιλοτική περιγραφική μελέτη συσχετίσεων, που πραγματοποιήθηκε από Σεπτέμβριο−Νοέμβριο του 2008, σε δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, σε δείγμα γονέων 132 νοσηλευόμενων παιδιών. Πραγματοποιήθηκε μετάφραση του ερωτηματολογίου KACP στην ελληνική γλώσσα, αντίστροφη μετάφραση στην αγγλική και έλεγχος από ομάδα ειδικών. Κατά τη στατιστική επεξεργασία με το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 13.0, εφαρμόστηκε έλεγχος αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s α), αξιοπιστίας επαναδοκιμασίας (McNemar test), περιγραφική στατιστική και μελέτη με τη δοκιμασία x2, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05. Αποτελέσματα: Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 88% (132/150). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του εργαλείου ήταν ικανοποιητική (Cronbach’s α=0,71) και η σταθερότητα μέτρησης υψηλή (κ=0,99, McNemar test p>0,05). Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 37,7±7,37 έτη, το 72,7% ήταν μητέρες, το 90,2% προερχόταν από οικογένεια με δύο γονείς, το 59,2% ήταν απόφοιτοι λυκείου, ενώ το 10,6% δήλωσε ότι είχε προσωπική εμπειρία πυρετικών σπασμών από κάποιο παιδί του. Οι Έλληνες γονείς (86%) φαίνεται να αναγνωρίζουν τον πυρετό ως αιτία εμφάνισης σπασμών και διαχωρίζουν τους πυρετικούς σπασμούς από την «επιληψία» (73,5%). Όμως, πιστεύουν ότι οι σπασμοί θα προκαλέσουν εγκεφαλική βλάβη (90,1%), ότι πρέπει να μετρούν τη θερμοκρασία του παιδιού συχνά (84,1%) και ότι η οσφυονωτιαία παρακέντηση δεν αποτελεί απαραίτητη διαγνωστική εξέταση (45,5%). Ανησυχούν κυρίως για τα επακόλουθα και τις τυχόν επιπλοκές των πυρετικών σπασμών, περιλαμβανομένης της εγκεφαλικής βλάβης (65,2%), της πιθανής επακόλουθης επιληψίας (54,6%), της επανεμφάνισης του επεισοδίου σπασμών (68,9%) και της πιθανότητας θανάτου του παιδιού (59,1%). Οι λανθασμένες πρακτικές που εφαρμόζουν είναι κυρίως η διάνοιξη του στόματος του παιδιού, με τη βία, τη στιγμή της κρίσης (59,1%) και η ακινητοποίηση του παιδιού (67,4%). Η δομή της οικογένειας (p=0,011), το εκπαιδευτικό επίπεδο (p=0,012) και η προηγούμενη εμπειρία (p=0,021) των γονέων επηρεάζουν συγκεκριμένες γνώσεις, στάσεις και πρακτικές αντιμετώπισης σχετικά με τους πυρετικούς σπασμούς. Συμπεράσματα: Το ερωτηματολόγιο KACP είναι αξιόπιστο και κατάλληλο για χρήση στον ελληνικό πληθυσμό. Η εγκυρότητά του όμως πρέπει να επαληθευτεί σε μελλοντικές μελέτες. Οι Έλληνες γονείς φαίνεται ότι χρειάζονται πληροφόρηση και εκπαίδευση για μια ορθότερη διαχείριση του παιδιού με πυρετικούς σπασμούς στο σπίτι.

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, διαχείριση, γνώσεις γονέων, παιδιατρικοί ασθενείς, Πυρετικοί σπασμοί

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(1), 72-84, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.