Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση Παραγόντων σχετιζομένων με Δυσλιπιδαιμία και Υψηλούς Σωματομετρικούς Δείκτες σε Νεαρούς Ενήλικες
Μ. Πολυκανδριώτη, Ε. Ευαγγέλου, Α.-Δ. Λιβέρη, Γ. Βάρελης, Σ. Γκιοβάσο, Ε. Κυρίτση

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας. Οι συνηθέστεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην παρέκκλιση από τη μεσογειακή δίαιτα είναι η αστικοποίηση, η εργασία και των δύο γονέων, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η διαφήμιση ενός άλλου τρόπου ζωής και το είδος της εργασιακής απασχόλησης. Σκοπός: Η διερεύνηση της δυσλιπιδαιμίας, του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index, ΒΜΙ) και του λόγου περιμέτρου μέσης προς περίμετρο ισχίων (waste to hip ratio, WHR) σε νεαρούς ενήλικες. Υλικό - Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 300 φοιτητές της Νοσηλευτικής. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις ανάγκες της έρευνας και παράλληλα διενεργήθηκαν μετρήσεις χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων τριχοειδικού αίματος, καθώς και μετρήσεις περιμέτρου μέσης και ισχίων. Για την ανάλυση των στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v15 και οι στατιστικές δοκιμασίες x2, Αnova και t test. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στην τιμή p<0,05. Αποτελέσματα: Από τα 300 άτομα που μελετήθηκαν, ποσοστό 17,4% ήταν άνδρες και 82,6% γυναίκες. Από τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι οι άνδρες είχαν υψηλότερο ΒΜΙ και WHR (p<=0,001), αντίστοιχα. Τα άτομα ηλικίας > 25 ετών είχαν υψηλότερες τιμές χοληστερόλης (p=0,005), τριγλυκεριδίων (p=0,035) και δείκτη WHR (p<0,001) σε σχέση με τα άτομα ηλικίας < 25 ετών, με στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα άτομα που διέμεναν σε εστία είχαν υψηλότερες τιμές τριγλυκεριδίων σε σχέση με εκείνα που δεν άλλαξαν τόπο διαμονής (p=0,012), τα οποία ενοίκιαζαν μόνα τους (p=0,028) ή συγκατοικούσαν με άλλα πρόσωπα (p=0,020). Τα άτομα, τα οποία είχαν κάρτα σίτισης είχαν υψηλότερες τιμές χοληστερόλης σε σχέση με εκείνα που δεν είχαν (p=0,017). Τα άτομα που ανέφεραν ότι το βάρος τους ήταν μεγαλύτερο του φυσιολογικού είχαν περισσότερα τριγλυκερίδια (p=0,037), υψηλότερο ΒΜΙ (p<0,001) και WHR (p=0,020). Οι αλλοδαποί φοιτητές είχαν περισσότερα τριγλυκερίδια από τους Έλληνες (p=0,041) και μικρότερο ΒΜΙ (p=0,049). Υψηλότερο WHR είχαν τα άτομα εκείνα με κληρονομικό ιστορικό δυσλιπιδαιμίας (p=0,024) και αυτά που κατανάλωναν ζυμαρικά >2 φορές την εβδομάδα (p=0,036). Τα άτομα που κάπνιζαν >16 τσιγάρα ημερησίως είχαν υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων (p=0,007) σε σχέση με αυτούς που δεν κάπνιζαν ή κάπνιζαν λιγότερα. Συμπεράσματα: Το οικογενειακό ιστορικό δυσλιπιδαιμίας, η ηλικία και το είδος της διατροφής ευθύνονται για τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων.

Λέξεις-κλειδιά: Δείκτης μάζας σώματος, δυσλιπιδαιμία, Λόγος περιμέτρου μέσης προς περίμετρο ισχίων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(1), 63-71, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.