Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αυξημένη προσέλευση και παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
Μ. Βλασσοπούλου, Β. Ρότσικα, Λ. Μελά, Ζ. Καλογεράκης, Δ. Πλουμπίδης, Ε. Λαζαράτου, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος

Σε πολλές έρευνες έχει αναφερθεί η αύξηση της συχνότητας των περιστατικών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι αυτή η αύξηση πιθανόν να οφείλεται σε ακριβέστερη διάγνωση που είναι αποτέλεσμα της αυξημένης γνώσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας για αυτή τη διαγνωστική οντότητα, καθώς και της αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού. Παρόλο που δεν έχουν αποκλεισθεί άλλες αιτίες για αυτή την αύξηση, δεν υπάρχει καμιά σαφής ένδειξη από τις έρευνες αυτή τη στιγμή. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών είναι συνήθως οι πρώτες που καλούνται να διαγνώσουν αυτά τα περιστατικά και συνεπώς να τα αντιμετωπίσουν σε πρακτικό επίπεδο. Στην Ελλάδα οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν τα παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή και τις οικογένειες τους ήταν ανεπαρκείς, ακόμα πριν από την αυξημένη ζήτηση για παροχή υπηρεσιών των τελευταίων χρόνων. Πολλά από αυτά τα περιστατικά και οι οικογένειες τους δεν τυγχάνουν της κατάλληλης παρέμβασης έγκαιρα. Οι επαγγελματίες στα κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής φέρουν μεγάλη ευθύνη στην καθοδήγηση αυτών των ασθενών στα κατάλληλα θεραπευτικά και εκπαιδευτικά πλαίσια, που στο δημόσιο τομέα είναι δυσεύρετα ή δεν έχουν διαθέσιμες θέσεις. Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση των παραγόντων που μπορεί να οδηγούν σε αυτήν την παρατηρηθείσα αύξηση σε ένα κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της στην παροχή υπηρεσιών. Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν δύο ξεχωριστές ενότητες: παράγοντες που αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειες τους και παράγοντες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 48 παιδιά (2–6 ετών, μέση ηλικία 3,5 έτη) με τη διάγνωση της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το χρόνο παραπομπής τους. Τα εξής στοιχεία συνελέγησαν από τους φακέλους των ασθενών που τηρούνται στην υπηρεσία: φύλο, ηλικία κατά την παραπομπή, συμπτώματα σύμφωνα με τους γονείς, προγεννητικά και περιγεννητικά συμβάντα, ιατρικό και αναπτυξιακό ιστορικό του παιδιού, εκπαίδευση και κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γονέων, εθνικότητα, οικογενειακή κατάσταση και λειτουργία, κληρονομικοί παράγοντες, στρεσογόνα γεγονότα, πηγή παραπομπής, πληροφορίες για το σχολείο και άλλες υπηρεσίες που ήδη είχαν επισκεφθεί. Τα στοιχεία από την υπηρεσία αφορούν τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενεπλάκησαν σε κάθε περιστατικό (παιδοψυχίατρος, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, λογοπεδικός, εργοθεραπευτής), τον αριθμό των διαγνωστικών συνεδριών, την παραπομπή για άλλες ιατρικές εξετάσεις (νευρολογική, ενδοκρινολογική, γενετική, ακουολογική), τα συμπτώματα του παιδιού κατά τη διαγνωστική φάση (συμπεριφορά, επικοινωνία, λόγος, κ.ά), το επίπεδο λειτουργίας και τη γνωστική λειτουργία, τις προτάσεις στους γονείς για την παρέμβαση και την έκβαση. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά την ηλικία του παιδιού κατά την παραπομπή. Τα περιστατικά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή έχουν διπλασιαστεί κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας. Παρόλ' αυτά δεν υπάρχει κάποια σαφής ένδειξη για την αιτία αυτής της αύξησης στους παράγοντες που διερευνήθηκαν, εκτός από μια τάση για μη ιατρικές παραπομπές. Η παροχή υπηρεσιών δεν έχει διαφοροποιηθεί μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα. Συμπερασματικά, δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένοι παράγοντες που θα μπορούσαν να αιτιολογήσουν την αύξηση των παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή στην συγκεκριμένη υπηρεσία κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας. Η τάση για μη-ιατρικές παραπομπές ίσως να δείχνει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού. Παρόλο που τα περιστατικά στην υπηρεσία έχουν διπλασιαστεί, χωρίς την παράλληλη αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών που εργάζονται σ’αυτή, η παροχή υπηρεσιών έχει παραμένει σταθερή, σύμφωνα με το διεπιστημονικό μοντέλο, και βασίζεται στις ειδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς και της οικογένειάς του.

Λέξεις-κλειδιά: Συχνότητα, Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, Κοινοτικές υπηρεσίες, Παροχή υπηρεσιών

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 21(4), 294-303, 2010 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.