Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση των Ανεπιθύμητων Ενεργειών της Χημειοθεραπείας σε Ασθενείς με Καρκίνο
Μ. Πολυκανδριώτη, Ε. Γερασίμου, Γ. Κοτρονούλας, Α. Τσάμη, Ε. Ευαγγέλου, Ε. Κυρίτση

Με τη χημειοθεραπευτική αγωγή καταστρέφονται όχι μόνο τα καρκινικά κύτταρα αλλά και τα υγιή-φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους και του βαθμού έντασης των ανεπιθύμητων συμπτωμάτων-ανεπιθύμητων ενεργειών των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 153 χημειοθεραπευόμενοι ασθενείς, οι οποίοι προσέρχονταν σε τμήμα βραχείας νοσηλείας για την ενδοφλέβια χορήγηση της χημειοθεραπευτικής τους αγωγής σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Αθηνών, από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2008. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση από τους ασθενείς της κλίμακας MD Anderson Symptom Inventory (MDASI). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v.16 και η στατιστική δοκιμασία x2-test. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε σε επίπεδο p<0,05. Αποτελέσματα: Από τους 153 χημειοθεραπευόμενους ασθενείς, το 49% ήταν άνδρες και το 51% γυναίκες. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε, ότι ως προς το φύλο, οι άνδρες βίωναν έντονο άλγος συχνότερα από τις γυναίκες (p=0,031), είχαν πιο έντονη ναυτία (p=0,046) και εμέτους (p=0,010), περισσότερα προβλήματα στην αναπνοή τους (p=0,003), περισσότερα προβλήματα μνήμης (p=0,009), εντονότερου βαθμού διάρροια (p=0,001), εντονότερη δυσκοιλιότητα (p=0,001) και τα παραπάνω συμπτώματα τους επηρέαζαν περισσότερο απ’ ό,τι τις γυναίκες στη βάδιση (p=0,004). Αντίθετα, οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες αισθάνονταν εντονότερης έντασης θλίψη (p=0,007). Οι γυναίκες που βρίσκονταν στην κλιμακτήριο σε σχέση με αυτές που ήταν στην εμμηνόπαυση βίωναν πιο έντονο άλγος (p=0,040), πιο έντονη κόπωση (p=0,013), πιο έντονη ναυτία (p=0,001), μεγαλύτερη ανησυχία (p=0,016), περισσότερα προβλήματα στην αναπνοή (p≤0,001), εντονότερη ανορεξία (p=0,005), εντονότερη θλίψη (p≤0,001) και εντονότερου βαθμού διάρροιες (p=0,003). Τα παραπάνω συμπτώματα επηρέαζαν τη συγκεκριμένη ομάδα περισσότερο αρνητικά σ’ ό,τι αφορούσε στη γενική τους δραστηριότητα (p=0,001), στη διάθεσή τους (p=0,003), στην εργασία και στις ασχολίες του σπιτιού (p=0,002), στη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους (p=0,023), στη βάδιση (p=0,003) και στην απόλαυση της ζωής (p=0,003). Ως προς το επάγγελμα, σοβαρή ανησυχία ανέφεραν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (p=0,001) και συχνότερα προβλήματα στην αναπνοή ανέφεραν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (p≤0,001). Ως προς το είδος της θεραπείας, τα άτομα που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία βίωναν συχνότερα ηπιότερο άλγος (p=0,031), σοβαρής έντασης ναυτία, μεγαλύτερη ανησυχία και εντονότερη ανορεξία (p=0,042, p=0,022, p=0,021, αντίστοιχα). Ως προς το είδος των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, οι ασθενείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία με ταξάνες αντιμετώπισαν εντονότερη ανορεξία (p=0,032), σοβαρού βαθμού ξηροστομία (p=0,027) και είχαν πολύ έντονο βήχα (p=0,001). Αντίθετα, οι ασθενείς που ελάμβαναν πλατίνες αντιμετώπισαν σοβαρότερα προβλήματα μνήμης (p=0,027). Συμπεράσματα: Οι συνηθέστερες ανεπιθύμητες ενέργειες της χημειοθεραπείας που παρατηρήθηκαν στην παρούσα εργασία περιελάμβαναν κόπωση, ξηροστομία, ναυτία, θλίψη, δυσκοιλιότητα, ανορεξία, ανησυχία, εμέτους και άλγος. Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένης νοσηλευτικής παρέμβασης.

Λέξεις-κλειδιά: Ανεπιθύμητες ενέργειες, καρκίνος, Χημειοθεραπεία, Συμπτώματα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 49(4), 377-386, 2010 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.