Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Συσχέτιση επιπέδων αντιοξειδωτικών ουσιών στο αίμα και στα ούρα με την ηλικία
E. Λυμπεράκη, Φ. Ελευθερίου, Σ. Μήτκα, Γ. Μαυροπούλου, Χ. Πέτρου

ΣΚΟΠΟΣ H συσχέτιση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού με την ηλικία έχει γίνει από λίγους ερευνητές και έχει οδηγήσει σε αντικρουόμενα αποτελέσματα, τα οποία εξαρτώνται σημαντικά από το είδος του αντιοξειδωτικού που προσδιορίζεται και την τεχνική που εφαρμόζεται. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του οργανισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται με τη μέτρηση της αναστολής οξείδωσης του 2,2΄-αζινοδις (3-αιθυλβενζοθειαζολινο)-6-σουλφονικού οξέος (ABTS) από το σύστημα ferryl μυοσφαιρίνης-H2O2 σε διάφορες ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Ο προσδιορισμός έγινε σε ορό αίματος και ούρα, προκειμένου να αξιολογηθεί το είδος του βιολογικού υγρού που μπορεί να δώσει σαφή εικόνα της αντιοξειδωτικής ικανότητας του οργανισμού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ H αντιοξειδωτική ικανότητα του ορού εξετάστηκε σε 118 εθελοντές, κατοίκους του νομού Θεσσαλονίκης. Από όλους τους εθελοντές συμπληρώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με την ηλικία, το φύλο, τον τρόπο ζωής, τον τόπο κατοικίας, το είδος εργασίας, τις διατροφικές συνήθειες και το κάπνισμα. Οι συστηματικοί καπνιστές εξαιρέθηκαν από την παρούσα μελέτη. Τα άτομα χωρίστηκαν ηλικιακά ως εξής: Ομάδα 5−17 ετών (5 άτομα), ομάδα 18−35 ετών (55 άτομα), ομάδα 36−60 ετών (30 άτομα) και ομάδα 61−90 ετών (28 άτομα). Σε 87 άτομα που επιλέχθηκαν τυχαία και από τις τέσσερις ομάδες έγινε προσδιορισμός ολικών αντιοξειδωτικών στα ούρα και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με εκείνα του ορού. Για τη μέτρηση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού και των ούρων προσδιορίστηκε η επίδραση της προσθήκης 10 μL αραιωμένου 1/10 ορού ή 10 μL αραιωμένου 1/15 ούρων στην οξείδωση του ABTS από το σύστημα ferryl μυοσφαιρίνης-H2O2 με το kit αντιοξειδωτικής δοκιμασίας της Cayman. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού με το φύλο. Επίσης, δεν προέκυψαν διαφορές μεταξύ των μη καπνιστών και εκείνων που δήλωσαν ότι κάπνιζαν έως τρία τσιγάρα την ημέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν σταδιακή αύξηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας τόσο του ορού όσο και των ούρων έως την ηλικιακή ομάδα των 36−60 ετών, που ακολουθήθηκε από μικρή μείωση στον ορό, καθώς και μικρή αύξηση στα ούρα στην ομάδα των 61−90 ετών. Σημαντική μεταβολή στη συγκέντρωση ολικών αντιοξειδωτικών τόσο στον ορό (αύξηση 79%, p=0,000) όσο και στα ούρα (αύξηση 83%, p=0,000) παρατηρήθηκε μεταξύ της ομάδας 18−35 ετών και της ομάδας 36−60 ετών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εκτίμηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας του ορού και των ούρων με τη μέθοδο οξείδωσης του ABTS από το σύστημα ferryl μυοσφαιρίνης-H2O2 δείχνει αύξηση με την πάροδο της ηλικίας, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψη κατά την αποτίμηση της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.

Λέξεις-κλειδιά: Αντιοξειδωτικά, Ηλικία, Οξειδωτικό stress, Ορός, Ούρα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 27(6), 956-962, 2010 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.