Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Συγκριτική μελέτη των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Μέρος IΙ – Οβελιαία θέση της κάτω γνάθου
Ι. Ιωαννίδου-Μαραθιώτου, Μ.Α. Παπαδόπουλος

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης, ήταν να προσδιοριστεί η οβελιαία θέση της κάτω γνάθου σε σχέση με την πρόσθια βάση του κρανίου, σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού με συγκλεισιακά προβλήματα, σε σχέση με τις τιμές αναφοράς οκτώ κεφαλομετρικών αναλύσεων και ελληνικών δεδομένων. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αναδρομική μελέτη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 1999-2002, Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκαν 72 αρχικές πλάγιες κεφαλομετρικές ακτινογραφίες ισαρίθμων ασθενών (36 αγόρια, 36 κορίτσια) ηλικίας από 8 ως 16 χρονών (μέση ηλικία 12,5 έτη), οι οποίες αρχικά ιχνογραφήθηκαν και κατόπιν ψηφιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με χρήση του κεφαλομετρικού λογισμικού Viewbox 2.5 μετά από κατάλληλη τροποποίηση. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό SPSS 10.0 και περιλάμβανε περιγραφική στατιστική, δοκιμασία Spearman’s rho, Cluster analysis και πίνακες διπλής εισόδου. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε στο P<0,05 για όλες τις δοκιμασίες. Για τον έλεγχο του σφάλματος της μεθόδου όλη η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά την πάροδο 4 εβδομάδων σε 40 τυχαία επιλεγμένες ακτινογραφίες. Η αξιολόγησή του πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της δοκιμασίας paired t-test και του μέτρου συμφωνίας kappa. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Ασθενείς της Κλινικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 8 κεφαλομετρικά σημεία και 16 κεφαλομετρικές μεταβλητές. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκαν διαφορές στην εκτίμηση της οβελιαίας θέσης της κάτω γνάθου μεταξύ των κεφαλομετρικών αναλύσεων και οι διαφορές αυτές αφορούσαν κυρίως την αξιολόγηση της θέσης της κάτω γνάθου ως "κανονική". Οι διαφορές αυτές διαπιστώθηκαν μεταξύ των ομάδων μεταβλητών που διαχωρίστηκαν με βάση: (α) τη γωνία SNB, (β) το επίπεδο αναφοράς της πρόσθιας βάσης του κρανίου SN, και το σημείο Pogonion, καθώς και με βάση (γ) tο επίπεδο αναφοράς της Φρανκφούρτης και το σημείο Pogonion. Επίσης παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ του δείγματος ελληνικού πληθυσμού όσον αφορά την αξιολόγηση της θέσης της κάτω γνάθου ανάλογα με τα δύο επίπεδο αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή της πρόσθιας βάσης του κρανίου SN ή του επιπέδου της Φρανκφούρτης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο προσδιορισμός της ποιοτικής αξιολόγησης της οβελιαίας θέσης της κάτω γνάθου παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των μεταβλητών των κεφαλομετρικών αναλύσεων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, οι οποίες φαίνεται να οφείλονται κυρίως στη χρήση των μέσων τιμών αναφοράς και των τυπικών αποκλίσεων που προτείνονται από τους δημιουργούς της κάθε μιας κεφαλομετρικής ανάλυσης και οι οποίες οριοθετούν με διαφορετικές τιμές την "κανονική" θέση της κάτω γνάθου.

Λέξεις-κλειδιά: Κεφαλομετρική ανάλυση, συγκλεισιακά προβλήματα, Οβελιαία θέση κάτω γνάθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 12(1-2), 15-33, 2009


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.