Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων χωρίς τη δημιουργία κρημνού
Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ, Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Σ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

Η τοποθέτηση οδοντικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων, είναι μία επιτυχημένη διαδικασία, σε ολικά ή μερικά νωδούς ασθενείς, με δεκαετή υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Στις ημέρες μας αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ασθενών, όπως επίσης και των κλινικών, που επιλέγουν τα εμφυτεύματα ως ενδεικνυόμενη θεραπεία αποκατάστασης. Το αρχικό χειρουργικό πρωτόκολλο του Brånemark είχε ως βασική προϋπόθεση αρχικά τη δημιουργία κρημνού, την τοποθέτηση του εμφυτεύματος και τελικά τη συρραφή του κρημνού. Ακολουθούσε η οστεοενσωμάτωση του εμφυτεύματος για έξι μήνες, και στη συνέχεια η αποκάλυψή του και η κατασκευή της προσθετικής αποκατάστασης. Όμως, η επιθυμία των ασθενών και των κλινικών για μικρότερη διάρκεια θεραπείας, μείωση του πόνου και της μετεγχειρητικής δυσανεξίας, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις, έδωσε ώθηση για νέες τεχνικές τοποθέτησης αλλά και νέων πρωτοκόλλων αποκατάστασης, όπως η τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε μετεξακτικά φατνία, καθώς επίσης και η τοποθέτησή τους χωρίς τη δημιουργία κρημνού. Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων χωρίς τη δημιουργία κρημνού έχει ταυτιστεί τελευταία με τη μείωση της δυσανεξίας που προκαλείται στον ασθενή από τη χειρουργική διαδικασία, αλλά και τη διάρκεια επούλωσης. Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η περιγραφή της τεχνικής τοποθέτησης οδοντικών οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων χωρίς τη δημιουργία κρημνού βασισμένη σε περιπτώσεις των συγγραφέων, και η παρουσίαση των ενδείξεων και δυσκολιών εφαρμογής της, καθώς και των πλεονεκτημάτων της. Συμπερασματικά, η τεχνική τοποθέτησης εμφυτεύματος χωρίς τη διενέργεια κρημνού ανήκει στην κατηγορία των τυφλών τεχνικών και πρέπει ο κλινικός χειρουργός να είναι πολύ προσεκτικός στην εφαρμογή της. Είναι δυνατόν να υπάρξουν επιπλοκές, όπως απώλειες οστού ή αποτυχίες στην επιλογή ή εφαρμογή σωστής κλίσης λόγω της αδυναμίας ελέγχου ολοκληρωμένα της τοποθέτησης. Η τεχνική αυτή μπορεί να προσφέρει στον ασθενή ένα πιο άμεσο και λιγότερο επώδυνο αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με αυξημένα αισθητικά αποτελέσματα. Απαιτούνται μακροχρόνιες μελέτες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα επιβίωσης των εμφυτευμάτων που τοποθετούνται χωρίς τη δημιουργία κρημνού, να συγκριθούν με αυτά του κλασικού πρωτοκόλλου του Brånemark.

Λέξεις-κλειδιά: Τοποθέτηση εμφυτευμάτων, Χωρίς κρημνό, Τυφλή τεχνική

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 66(3), 97-103, 2009 - Πρακτικό θέμα


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.