Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μελέτη του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας σε δείγμα κακοποιημένων γυναικών
Μ. Διομήδους, Δ. Ζήκος, Ο. Καμηλέρη, Ι. Πιστόλης, Ι. Λιάσκος

ΣΚΟΠΟΣ Η βία κατά των γυναικών, όπως αυτή εκδηλώνεται σε όλες τις μορφές της καθώς και σε όλα τα πεδία δράσης, αποτελεί μια σύγχρονη κοινωνική παθογένεια με παγκόσμια διάσταση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλυθεί το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, να διερευνηθεί η συχνότητα του φαινομένου στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας και να γίνει εντοπισμός κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην εμφάνιση του προβλήματος. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ξενώνες και συμβουλευτικά κέντρα, που διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Γενική Γραμματεία Ισότητας και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) («Αλληλεγγύη της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας» και «Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης») για τις κακοποιημένες γυναίκες. 100 γυναίκες ηλικίας 15–66 ετών συμμετείχαν στην έρευνα. Τα πεδία του ερωτηματολογίου στηρίχθηκαν στα δεδομένα εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας. Πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με χρήση περιγραφικής στατιστικής και γραφημάτων για τα δημογραφικά δεδομένα καθώς και έλεγχος x2 για τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ μίας σειράς παραμέτρων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές βίας, και συγκεκριμένα, μεταξύ ψυχολογικής και λεκτικής βίας, καθώς επίσης και συσχέτιση ανάμεσα στην ύπαρξη κακοποίησης (σωματική και ψυχολογική βία) και στην εργασιακή κατάσταση των γυναικών, ενώ φαίνεται ότι δε σχετίζεται τόσο η οικονομική όσο και η οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση με όλες τις μορφές βίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας αποτελεί κοινωνική μάστιγα με πολλαπλές διαστάσεις. Επειδή οι καταχρηστικές συμπεριφορές προκαλούν ποικίλες αρνητικές επιδράσεις στα μέλη μιας οικογένειας, οι στρατηγικές παρέμβασης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας θα πρέπει να στοχεύουν τόσο στην παροχή άμεσης βοήθειας στα θύματα όσο και στην πρόληψη των βίαιων επεισοδίων, ενώ η καλύτερη αξιοποίηση όλων των σχετικών δομών για την αντιμετώπιση του φαινομένου κρίνεται επιτακτική.

Λέξεις-κλειδιά: Ενδοοικογενειακή βία, Γυναίκες, κακοποίηση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 47(4), 528-536, 2008 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.