Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση παιδιών με νεανικό διαβήτη
Ε. Βλαχιώτη, Β. Μάτζιου, Κ. Τσουμάκας, Λ. Σταμογιάννου, Σ. Πρίφτη, Ε. Δούσης

Ο νεανικός διαβήτης είναι μια χρόνια ασθένεια που έχει εξελικτική πορεία και επηρεάζει όλα τα επίπεδα της ζωής του ατόμου: οργανικό, γνωσιακό, ψυχικό, οικογενειακό, κοινωνικό, δημιουργώντας συμπτώματα ανεπάρκειας, διαφορετικότητας, κατάθλιψης, διατροφικών διαταραχών, ενοχής και χαμηλής αυτοεκτίμησης. ΣKOΠΟΣ Η αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης παιδιών με νεανικό διαβήτη καθώς και των παραγόντων που πιθανόν να την επηρεάζουν. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 144 παιδιά ηλικίας 7–15 ετών που παρακολουθούνται στο Διαβητολογικό Κέντρο Παιδ/κού Νοσοκομείου των Αθηνών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από δημογραφικά, σωματομετρικά και νοσολογικά χαρακτηριστικά των παιδιών και την κλίμακα αυτοεκτίμησης Culture-Free: Self Esteem Ιnventory for Children, μαζί με υποκλίμακα ψεύδους,1 από το Δεκέμβριο του 2006 ως τον Ιούνιο του 2007. Για την πραγματοποίηση της μελέτης δόθηκε άδεια από το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS for Windows (version 15). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, τα παιδιά δεν παρουσίαζαν χαμηλή αυτοεκτίμηση λόγω της ασθένειάς τους και το σκορ της κλίμακας αυτοεκτίμησης ήταν 21 με μέγιστη τιμή το 25. Ο βαθμός αυτοεκτίμησης στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια της μελέτης ήταν χαμηλότερος (20,94/21,18), αντίστοιχα. Ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman (rs), έδειξε ότι όσο αυξάνεται η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) και η τιμή ΗΒΑ1 τόσο μειώνεται η αυτοεκτίμηση (rs=–0,40/rs=–0,10/rs=–0,04), αντίστοιχα. Επίσης, όσο αυξάνεται ο χρόνος άθλησης την εβδομάδα (rs=0,08), η εκπαίδευση των γονέων και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θεραπείας, τόσο αυξάνεται η αυτοεκτίμηση (rs=0,04) και για τους δύο ελέγχους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αυτοεκτίμηση του μελετώμενου πληθυσμού επηρεάζεται από το φύλο και όχι από τη νόσο και την ηλικία έναρξης της νόσου. Βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ αυτοεκτίμησης και του χρόνου άθλησης την εβδομάδα, επιπέδου εκπαίδευσης γονέων και συμμετοχή τους στη θεραπεία και αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτοεκτίμησης και ηλικίας, δείκτη μάζας σώματος και γλυκαιμικού ελέγχου (HBA1). Η έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών και η αξιολόγηση των αρνητικών επιπτώσεων στην προσωπική, κοινωνική τους ζωή και στη διαχείριση της ασθένειας θα συμβάλει στην ισορροπία μεταξύ καλά ελεγχόμενου διαβήτη και ψυχικής υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: νεανικός διαβήτης, Παιδιά, Τύπος 1, Αυτοεκτίμηση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 47(4), 507-516, 2008 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.