Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Δυσλειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Ε.Σ. Χατζηπαντελής, Μ. Αθανασίου-Μεταξά, Β. Τζιμούλη, Α. Ταπάρκου, Ν. Γομπάκης, Β. Σίδη, Θ. Παπαγεωργίου, Β. Γαρυπίδου, Δ. Κλέτα, Ε. Βαγδατλή, Χ. Τσάνταλη, Δ.Ε. Κολιούσκας, Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου, Φ. Κανακούδη-Τσακαλίδου

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε ο καθορισμός των επιπέδων των δεικτών ενεργοποίησης του ενδοθηλίου των αγγείων και των παραμέτρων του πηκτικού μηχανισμού σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με γνωστούς προγνωστικούς παράγοντες και την πορεία της νόσου για τη διερεύνηση της πιθανής προγνωστικής τους αξίας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν 52 παιδιά με ΟΛΛ, 19 με θεραπευθείσα ΟΛΛ, 1-10 έτη μετά από το τέλος της θεραπείας, καθώς και 28 υγιή παιδιά. Σε όλους τους ασθενείς, καθώς και στα παιδιά των ομάδων ελέγχου, προσδιορίστηκαν οι εξής εργαστηριακές παράμετροι: (α) Μηχανισμός πήξης: αριθμός αιμοπεταλίων, χρόνος προθρομβίνης, χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, χρόνος θρομβίνης, ινωδογόνο, παράγοντας von Willebrand (vWF), αντιθρομβίνη ΙΙΙ, πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S, αντίσταση ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C, α2-μακροσφαιρίνη, θρομβομοντουλίνη (TM), ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου, αναστολέας ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, πλασμινογόνο, α2-αντιπλασμίνη, διμερή ινώδους. (β) Παράγοντες του ενδοθηλίου: P-σελεκτίνη, μόριο προσκόλλησης αγγειακού κυττάρου, β2-ιντεγκρίνες, μονοξείδιο του αζώτου, ενδοθηλίνη-1, αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ H στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης και η αξιολόγηση των ευρημάτων οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στα παιδιά με ΟΛΛ, η σημαντική αύξηση των ΤΜ και vWF κατά τη διάγνωση αλλά και κατά τη θεραπεία αντανακλά τη σοβαρή δυσλειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου, η οποία οφείλεται στην ίδια τη νόσο. Παράλληλα, η σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ ΤΜ, vWF και αριθμού λευκοκυττάρων κατά τη διάγνωση της νόσου, όπως και η παραμονή υψηλών επιπέδων ΤΜ στα παιδιά με κακή έκβαση της νόσου, πιθανόν να καθιστούν τις παραμέτρους αυτές επιπρόσθετους προγνωστικούς δείκτες της παιδικής ΟΛΛ. Επίσης, τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν την παρουσία μιας υποκλινικής συνήθως υπερπηκτικής κατάστασης κατά την οξεία φάση της ΟΛΛ στα παιδιά, ενώ οι διαταραχές που διαπιστώθηκαν κατά την ύφεση πιθανόν να οφείλονται στη χημειοθεραπεία.

Λέξεις-κλειδιά: Παιδιά, Αγγειακό ενδοθήλιο, ΟΛΛ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 25(6), 771-780, 2008 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.