Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής διαβητικών ασθενών τύπου 2
Α.Α. Παπαδόπουλος, Ε. Οικονομάκης, Ν. Κοντοδημόπουλος, Α. Φρυδάς, Δ. Νιάκας

ΣΚΟΠΟΣ Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 επιβαρύνει πολλαπλά την υγεία των ασθενών, ενώ παράλληλα, λόγω των αυξητικών ρυθμών επιπολασμού, τείνει να εξελιχθεί σε σύγχρονη επιδημία. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον γι' αυτόν είναι αυξημένο. Με δεδομένο τη χρονιότητα της νόσου, η επιστημονική κοινότητα επικεντρώνεται στη μελέτη του τρόπου επίδρασης της συνολικής παθογένειας της νόσου στην ποιότητα ζωής των διαβητικών, με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό των κατάλληλων ενεργειών για τη βελτίωσή της. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Σε συνολικό δείγμα 236 διαβητικών ασθενών (51,2% γυναίκες, μέση ηλικία 69,9 έτη) της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Υγείας Πλωμαρίου Λέσβου συμπληρώθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου εκτίμησης της ποιότητας ζωής EQ-5D, παράλληλα με ειδικό ερωτηματολόγιο κοινωνικών, δημογραφικών και ανθρωπομετρικών στοιχείων. Αντλήθηκαν επίσης στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο των ασθενών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο σύνολο του δείγματος, ο δείκτης της οπτικής αναλογικής κλίμακας (EQ-vas) βρέθηκε 58,84 (±21,94) και ο EQ5d-index 0,68 (±0,31). Η ύπαρξη μακροαγγειακών επιπλοκών επηρέαζε τις διαστάσεις κινητικότητα (Κ) (Ρ<0,01), αυτοεξυπηρέτηση (Α) και καθημερινές δραστηριότητες (ΚΔ) (Ρ<0,001) και τους δείκτες EQ-vas (Ρ<0,05) και EQ5d-index (Ρ<0,001). Ο EQ-vas συσχετιζόταν αρνητικά με την ηλικία (r=-0,13, Ρ<0,05) και τα έτη με διαβήτη (r=-0,24, Ρ<0,001), ενώ ο EQ5d-index αρνητικά με την ηλικία (r=-0,19, Ρ<0,01) και τα έτη με διαβήτη (r=-0,20, Ρ<0,01). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των διαβητικών επηρεάζεται από ένα πλήθος κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση. Τα έτη με διαβήτη και κυρίως οι μικρο- και μακροαγγειακές επιπλοκές επιδρούν και διαμορφώνουν σε χαμηλότερα επίπεδα την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Απαιτείται ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας, με στόχευση στη μείωση του επιπολασμού της νόσου, ενώ θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να ελεγχθεί κατά το δυνατόν η επιβαρυντική δράση των επιπλοκών.

Λέξεις-κλειδιά: Διαβήτης, ποιότητα ζωής, Ερωτηματολόγιο EQ-5D

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(Συμπλήρωμα), 66-74, 2007 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.