Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ποιότητα ζωής ατόμων με αιμορροφιλία στην Ελλάδα
Β. Παπαγιαννοπούλου, Τ. Πιτταδάκη, Π. Περιστέρης, Ε. Πόκας, Γ. Υφαντόπουλος

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση της ποιότητας ζωής ατόμων με αιμορροφιλία, ήπιας έως βαριάς βαρύτητας, στην Ελλάδα. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συνολικά, 78 άνδρες με αιμορροφιλία ήπιας έως βαριάς βαρύτητας, ηλικίας 18-80 ετών, συμμετείχαν στη μελέτη, η οποία διεξήχθη σε τρεις κύριες περιοχές της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αιανή Κοζάνης. Για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής χρησιμοποιήθηκαν 2 εργαλεία γενικής χρήσης: το EQ-5D (EuroQol) και η Επισκόπηση Υγείας SF-36. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Ιούλιος 2005. Με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ποιότητας ζωής και των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης και ανάλυση αξιοπιστίας για να ελεγχθεί η εσωτερική συνάφεια των εργαλείων ποιότητας ζωής. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σαράντα πέντε από τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν ήπιας/μέσης βαρύτητας αιμορροφιλία και 33 βαριάς βαρύτητας. Η μέση ηλικία διαμορφώθηκε σε 42,9 έτη (SD 16,5). Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν υπάλληλοι γραφείου (26,2%), έγγαμοι (56,4%) και απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (44,9%). Το 93,9% των ατόμων με βαριά αιμορροφιλία και το 64,4% με ήπια/μέση είχαν μέτρια προβλήματα κινητικότητας, ενώ το 51,5% και το 42,2% είχαν μέτρια προβλήματα στην εκτέλεση των συνήθων δραστηριοτήτων τους, αντίστοιχα. Το 9,1% των ατόμων με βαριά αιμορροφιλία ήταν υπερβολικά αγχωμένοι/καταθλιπτικοί, ενώ κανένα από τα άτομα με ήπια/μέση δεν παρουσίασε υπερβολικά προβλήματα άγχους/κατάθλιψης. Η κλίμακα VAS βαθμολογήθηκε κατά μέσον όρο με 64,8 και 67,3, αντίστοιχα (Ρ=0,409). Με εξαίρεση τις διαστάσεις του σωματικού πόνου (BP), της ζωτικότητας (VT) και της πνευματικής υγείας (MH), τα άτομα με βαριά αιμορροφιλία παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες μέσες τιμές στο SF-36 σε σχέση με αυτά με ήπια/μέση. Η ηλικία συσχετίστηκε θετικά με τις ακόλουθες διαστάσεις ποιότητας ζωής: κινητικότητα (0,282), αυτοεξυπηρέτηση (0,448), άγχος/κατάθλιψη (0,261) και αρνητικά με την κλίμακα VAS (-0,248), τη σωματική λειτουργικότητα (PF) (-0,380), το σωματικό πόνο (BP) (-0,292) και τη γενική υγεία (GH) (-0,265) του SF-36. Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος συσχετίστηκε αρνητικά μόνο με δύο διαστάσεις ποιότητας ζωής, ενώ η οικογενειακή κατάσταση συσχετίστηκε σχεδόν με όλες, παρουσιάζοντας την ισχυρότερη συσχέτιση με τη γενική υγεία (GH) του δείγματος (0,422). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα άτομα με βαριά αιμορροφιλία παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ποιότητας ζωής σε σχέση με τα άτομα με ήπια/μέση. Η ηλικία αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόγνωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με αιμορροφιλία. Το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη των ατόμων με αιμορροφιλία για το επίπεδο της συναισθηματικής τους κατάστασης, ενώ η ποιότητα ζωής τους σχετίζεται σημαντικά με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Λέξεις-κλειδιά: Αιμορροφιλία, ποιότητα ζωής, Ήπια/μέση βαρύτητα, Μεγάλη βαρύτητα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(Συμπλήρωμα), 85-92, 2007 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.