Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Συγκριτική μελέτη της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών με χρονία ηπατίτιδα Β και C
Κ. Γαλάνης, Ν. Κοντοδημόπουλος, Γ.Ν. Νταλέκος, Δ. Νιάκας

ΣΚΟΠΟΣ H σύγκριση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) ασθενών με χρονία ενεργό ηπατίτιδα Β και C, με καλώς αντιρροπούμενη νόσο, που ακολούθησαν θεραπεία με ιντερφερόνη (α-2b ή α-2a) για 12 μήνες τουλάχιστον. Επίσης, η σύγκριση με το γενικό πληθυσμό στην Ελλάδα, ώστε να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις της νόσου και της θεραπείας της. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε η Γενική Επισκόπηση Υγείας SF-36, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της οποίας έχει αποδειχθεί στην Ελλάδα. Το δείγμα περιλάμβανε 300 διαδοχικούς ασθενείς κατά την επίσκεψή τους στο Ηπατολογικό Ιατρείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Λάρισας, ισόποσα κατανεμημένους σε ηπατίτιδα Β και C. Η συμπλήρωση του οργάνου SF-36 έγινε με προσωπική συνέντευξη, ενώ καταγράφηκαν κοινωνικοδημογραφικά και νοσολογικά δεδομένα. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 97,8%. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στις οκτώ κλίμακες του SF-36, οι ηπατοπαθείς, όπως αναμενόταν, είχαν χαμηλότερη ΣΥΠΖ από το γενικό πληθυσμό, με εξαίρεση στις κλίμακες σωματικής λειτουργικότητας και σωματικού πόνου, όπου είχαν παρεμφερείς ή και υψηλότερες βαθμολογίες. Η σύγκριση της ΣΥΠΖ μεταξύ των δύο ομάδων δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές, εκτός από τις κλίμακες σωματικού πόνου και κοινωνικής λειτουργικότητας, όπου οι βαθμολογίες ήταν υψηλότερες (P<0,05) στους πάσχοντες από ηπατίτιδα C. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ηπατίτιδα Β και C είναι νόσοι που επηρεάζουν αρνητικά τις περισσότερες πτυχές της ΣΥΠΖ, καθώς η τελευταία φαίνεται να αποκλίνει σημαντικά από την αντίστοιχη του γενικού πληθυσμού. Όσον αφορά στη σύγκριση μεταξύ τους, οι ασθενείς με ηπατίτιδα C πιθανόν υπερτερούν, αφού δήλωσαν σημαντικά λιγότερο πόνο και καλύτερη κοινωνική λειτουργικότητα. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την επιβεβαίωση της διαπίστωσης αυτής. Το βέβαιο είναι ότι η αύξηση της επίπτωσης της νόσου, στην Ελλάδα και διεθνώς, επιβάλλει τη θεώρησή της ως απειλής κατά της δημόσιας υγείας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες πρόληψης ή και αντιμετώπισής της.

Λέξεις-κλειδιά: Ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, ποιότητα ζωής, SF-36

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(Συμπλήρωμα), 51-57, 2007 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.