Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σημεία αναφοράς για τη λειτουργία τοπικών δικτύων ψυχικής υγείας
Σ. Στυλιανίδης, Π. Χονδρός

Η αναγκαιότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, αλλά και της αλλαγής κουλτούρας στον τρόπο με τον οποίο παράγεται η φροντίδα ψυχικής υγείας στην κοινότητα, απαιτεί μεθόδους που θα επιτρέψουν τη διάδοση των καινοτόμων δράσεων, τον πολλαπλασιασμό των πόρων, ιδίως των κοινοτικών, και την απρόσκοπτη διασύνδεση των υπηρεσιών. Τα δίκτυα οργάνωσης και επικοινωνίας, με προϋπόθεση την επιστημονική τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται σ' αυτά, τη συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και την τήρηση δεοντολογικών κανόνων σχετικά με τις αρχές της διατομεακής συνεργασίας, αποτελούν μεθόδους που η διεθνής, αλλά και η ελληνική εμπειρία, έχουν δείξει ότι προάγουν την ψυχική υγεία, βοηθώντας επαγγελματίες, χρήστες και οικογένειες, και ότι συντελούν στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση της ψυχιατρικής ασθένειας σε κοινοτικό πλαίσιο. Στο άρθρο αυτό θα γίνει αναφορά σε δύο βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη προτού προχωρήσουμε στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας μεθοδολογίας ανάπτυξης δικτύων ψυχικής υγείας. Τα σημεία αυτά αφορούν σε αρχικά βήματα που μπορούν να εκληφθούν ως προκαταρκτικά στάδια μιας διαδικασίας ανάπτυξης δικτύων και είναι (α) η κριτική μεταφορά και η διάχυση βασικών αρχών και κατευθυντήριων γραμμών, με σκοπό την αλλαγή της επαγγελματικής νοοτροπίας, και (β) η διερεύνηση του πεδίου σχετικά με την ετοιμότητα και την ικανότητα των επαγγελματιών και των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν, να ενταχθούν και να λειτουργήσουν σε δίκτυο, με την παράλληλη δημιουργική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ιδίως αυτών που παρέχει η κοινότητα.

Λέξεις-κλειδιά: Ψυχιατρική μεταρρύθμιση, Δίκτυα, Κοινότητα, Προαγωγή ψυχικής υγείας

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(3), 216-223, 2007 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.