Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μεταβολικό σύνδρομο και ελαστικές ιδιότητες της αορτής σε μη διαβητικά άτομα και σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2
A. Παπαζαφειροπούλου, Ν. Τεντολούρης, Σ. Λιάτης, Ι. Μωυσάκης, Δ. Περρέα, Ρ.Φ. Σολδάτος, Ν. Κατσιλάμπρος

ΣΚΟΠΟΣ Η ελάττωση των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής χαρακτηρίζει τα πρώιμα στάδια της διαδικασίας της αθηροσκλήρυνσης και συνοδεύεται από δυσμενή πρόγνωση. Η παρουσία του μεταβολικού συνδρόμου είναι συχνή και συνδυάζεται με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης του μεταβολικού συνδρόμου με την ελαστικότητα του τοιχώματος της αορτής, όπως αυτή μετράται με υπερηχογραφική μέθοδο σε μη διαβητικά άτομα και σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται παρόμοια δεδομένα. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 135 μη διαβητικά και 210 άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η ύπαρξη μεταβολικού συνδρόμου έγινε με βάση τα κριτήρια NCEP-ATP III. Η αορτική διατασιμότητα μετρήθηκε με τη χρήση της υπερηχοτομογραφίας υψηλής ευκρίνειας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συχνότητα του μεταβολικού συνδρόμου ήταν μεγαλύτερη στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη σε σχέση με τα μη διαβητικά άτομα (64,8% έναντι 25,9%, P<0,001). Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι στην ομάδα των ατόμων χωρίς διαβήτη, αυτοί με μεταβολικό σύνδρομο είχαν περισσότερο δύσκαμπτη αορτή σε σχέση με τα άτομα χωρίς μεταβολικό σύνδρομο (P=0,002). Στην ίδια ομάδα των μη διαβητικών ατόμων μετά από διόρθωση ως προς άλλους παράγοντες, η ηλικία (P<0,001), η αρτηριακή πίεση (P=0,002) και η ύπαρξη μικρολευκωματινουρίας (P=0,08) σχετίζονταν αρνητικά και ανεξάρτητα με την αορτική διατασιμότητα. Στην ομάδα των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αορτική διατασιμότητα μεταξύ των εχόντων και μη εχόντων μεταβολικό σύνδρομο. Στην ανάλυση πολλαπλής γραμμικής εξάρτησης, η διάρκεια του σακχαρώδους διαβήτη (P<0,001), η διαφορική πίεση (P=0,008) και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (P=0,001) σχετίζονταν αρνητικά και ανεξάρτητα με την αορτική διατασιμότητα. Εκτός των ανωτέρω, που περιγράφονται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, επιβεβαιώθηκαν παλαιότερες δημοσιευμένες παρατηρήσεις ότι η αορτική διατασιμότητα είναι μικρότερη στα διαβητικά άτομα τύπου 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ύπαρξη ή όχι του μεταβολικού συνδρόμου δεν επηρεάζει τις ελαστικές ιδιότητες της αορτής στις μελετηθείσες ομάδες. Από τις παραμέτρους του μεταβολικού συνδρόμου, μόνο η αυξημένη αρτηριακή πίεση σχετίζεται με τη δυσκαμψία της αορτής τόσο στους μάρτυρες όσο και στα διαβητικά άτομα. Η νεφρική δυσλειτουργία σχετίζεται επίσης με μείωση της αορτικής διατασιμότητας. Συνεπώς, θεραπευτικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης και την πρόληψη της νεφρικής βλάβης αναμένεται ότι θα μειώσουν την απώλεια των ελαστικών ιδιοτήτων της αορτής τόσο στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 όσο και στο γενικό πληθυσμό.

Λέξεις-κλειδιά: Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, Αορτική διατασιμότητα, Μεταβολικό σύνδρομο

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(2), 178-185, 2007 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.