Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Νευροδιέγερση-νευρομετατροπή των ιερών νωτιαίων νεύρων στην αντιμετώπιση της δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Βασικές αρχές-ενδείξεις-κλινική εφαρμογή-αποτελέσματα
Ε.Α. Σπυρόπουλος

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται σημαντική ανάπτυξη της νευρομετατροπής-νευροδιέγερσης των ιερών νωτιαίων νεύρων ως νέας θεραπευτικής μεθόδου αντιμετώπισης της ανθεκτικής στα συμβατικά μοντέλα θεραπείας της χρονίας δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Σκοπό της βραχείας αυτής ανασκόπησης αποτελεί η επικαιροποιημένη παράθεση των δεδομένων αναφορικά με τις βασικές αρχές της μεθόδου αυτής, τις ενδείξεις και τον τρόπο κλινικής εφαρμογής της, καθώς επίσης τις επιπλοκές και την αποτελεσματικότητά της. Μολονότι ο ακριβής μηχανισμός δράσης της νευρομετατροπής δεν είναι αποσαφηνισμένος, εντούτοις επικρατεί η υπόθεση ότι η εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος τροποποιεί τη λειτουργία των αντανακλαστικών νευρωνικών τόξων που ελέγχουν την εναλλαγή των φάσεων πλήρωσης και κένωσης της κύστης, με αποτέλεσμα την επαναρρύθμιση του ελέγχου της ούρησης. Κύρια ένδειξη εφαρμογής της μεθόδου αποτελεί η χρονία δυσλειτουργία ούρησης που δεν αποκρίνεται στις συμβατικές μορφές θεραπείας και εκδηλώνεται ως σύνδρομο συχνουρίας-επιτακτικής ούρησης, επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων και ως ιδιοπαθής (μη νευρογενής) δυσχέρεια κένωσης της κύστης. Σπανιότερα εφαρμόζεται και σε περιστατικά νευρογενούς κύστης, όπως στη πολλαπλή σκλήρυνση, τις κακώσεις νωτιαίου μυελού, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, και τη νόσο Parkinson. Η κλινική εφαρμογή της περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Το διαδερμικό εντοπισμό του κατάλληλου ιερού νεύρου με ηλεκτρόδιο-βελόνα, το συνεχή διαδερμικό ηλεκτροερεθισμό του νεύρου αυτού με ηλεκτρόδιο-σύρμα για χρονική περίοδο 4-14 ημερών, με σκοπό την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας και επομένως της καταλληλότητας εφαρμογής της τεχνικής και, τέλος, τη μόνιμη εμφύτευση του συστήματος νευροδιέγερσης. Οι επιπλοκές είναι συνήθως μικρής βαρύτητας (συχνότητα 22-43%) και διακρίνονται σε σχετιζόμενες με τη χειρουργική επέμβαση νευροφυσιολογικές μεταβολές και σε τεχνικά προβλήματα της συσκευής. Η μέση ολική αποτελεσματικότητα της μεθόδου ανέρχεται στο 88%, 80% και 71% σε περιστατικά συχνουρίας-επιτακτικής ούρησης, επιτακτικού τύπου ακράτειας ούρων και ιδιοπαθούς επίσχεσης ούρων, αντίστοιχα. Συμπερασματικά, η νευρομετατροπή των ιερών νεύρων φαίνεται ότι αποτελεί δραστική εναλλακτική -έναντι επεμβατικότερων επιλογών- μέθοδο αντιμετώπισης της ανθιστάμενης στις συμβατικές θεραπείες χρονίας δυσλειτουργίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

Λέξεις-κλειδιά: Επιτακτική ακράτεια ούρων, Ιδιοπαθής επίσχεση ούρων, Ιερά νεύρα, Νευροδιέγερση, Νευρομετατροπή, Υπερδραστήρια κύστη

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(2), 142-149, 2007 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.