Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Παράγοντες κινδύνου επανεισαγωγής μετά από νοσηλεία για oξεία παρόξυνση χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Θ.Α. Κατσούλας, Θ. Κατοστάρας, Ε. Θεοδοσοπούλου, Π. Γαλάνης, Α. Δαμιανός, Γ.Ι. Μπαλτόπουλος

Οι παροξύνσεις της χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) είναι μια από τις κυριότερες αιτίες εισαγωγής των αρρώστων για νοσηλεία στο νοσοκομείο και έχουν μεγάλη επίδραση στο κόστος της φροντίδας υγείας, μολονότι οι παράγοντες που προκαλούν τις παροξύνσεις είναι σε μεγάλη έκταση άγνωστοι. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιορίσει προγνωστικούς παράγοντες επανεισαγωγής στο νοσοκομείο μετά από νοσηλεία για παρόξυνση ΧΑΠ. Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για προοπτική μελέτη, η συλλογή των στοιχείων της οποίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2003 και Απριλίου 2005 σε αρρώστους με ΧΑΠ. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 72 ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν για οξεία παρόξυνση ΧΑΠ στην Πνευμονολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας, μετά από αξιολόγησή τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου. Συλλέχθηκαν στοιχεία για πιθανούς παράγοντες κινδύνου επανεισαγωγής, όπως η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητας ζωής, όπως μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο του St George, κλινικές μετρήσεις, όπως σπιρομέτρηση και αέρια αρτηριακού αίματος, και δημογραφικά χαρακτηριστικά των αρρώστων. Αποτελέσματα: Οι 72 άρρωστοι ολοκλήρωσαν όλα τα στάδια παρακολούθησης της μελέτης. Καταγράφηκαν συνολικά 65 παροξύνσεις εντός ενός εξαμήνου από την αρχική τους νοσηλεία για παρόξυνση ΧΑΠ. Είκοσι οκτώ άρρωστοι (39%) χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω παρόξυνσης τύπου Ι κατά Anthonisen, ενώ 6 (8,5%) απεβίωσαν. Η πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της πιθανότητας επανεισαγωγής και της συνολικής βαθμολογίας του ερωτηματολογίου ποιότητας ζωής SGRQ (OR=1,06, 95% ΔΕ=1,01–1,11, Ρ=0,039). Η ηλικία και οι προηγούμενες εισαγωγές για παρόξυνση είχαν σημαντική συσχέτιση με τις επανεισαγωγές στη διμεταβλητή ανάλυση, αλλά δεν διατήρησαν τη στατιστική σημαντικότητά τους στην πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση. Αντίθετα, παράγοντες σημαντικοί για την παθογένεια της νόσου, όπως το κάπνισμα, και για την εκτίμηση της κλινικής εικόνας των αρρώστων, όπως οι FEV1-PO2 και PCO2, δεν αποδείχθηκε να σχετίζονται με τον κίνδυνο επανεισαγωγών σε νοσοκομείο. Συμπεράσματα: Οι συνήθεις κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι αξιολόγησης της κλινικής κατάστασης των αρρώστων δεν αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για επανεισαγωγή στο νοσοκομείο. Αντίθετα, η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των αρρώστων αποτελεί σημαντικό και αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη μελλοντικών παροξύνσεων και πιθανής νοσηλείας σε νοσοκομείο λόγω παρόξυνσης ΧΑΠ.

Λέξεις-κλειδιά: παράγοντες κινδύνου, Παρόξυνση χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, Επανεισαγωγή

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 45(4), 512-526, 2006 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.