Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Τα ερευνητικά δεδομένα μελετών της κόπωσης γυναικών με καρκίνο μαστού υπό ακτινοθεραπεία
Μ. Λαβδανίτη, Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Η κόπωση αποτελεί ένα σημαντικό κλινικό πρόβλημα των ασθενών με καρκίνο, το οποίο δεν ανακουφίζεται επαρκώς. Εμφανίζεται σε ποσοστό 70–95% σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία και εξακολουθεί να υφίσταται μετά το τέλος της θεραπείας τόσο στους ασθενείς με προχωρημένη νόσο όσο και σε αυτούς που είναι ελεύθεροι νόσου. Ο καρκίνος μαστού αποτελεί το συχνότερο καρκίνο στο γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως, ενώ η ακτινοθεραπεία παρέχεται ως θεραπευτική ή ως παρηγορητική αγωγή. Σκοπός: Η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας που αφορούσε στην κόπωση στις γυναίκες με καρκίνο μαστού που υποβάλλονταν σε ακτινοθεραπεία. Υλικό-Μέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Cinahl, Medline) και κριτική ανάλυση των ανευρεθέντων άρθρων, τα οποία αφορούσαν κυρίως στα έτη 1979–2005. Αποτελέσματα: Από την κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκε ότι οι περισσότερες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε μικτούς πληθυσμούς ασθενών και οι λιγότερες σε αμιγείς πληθυσμούς ασθενών με καρκίνο μαστού. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ένταση της κόπωσης αυξανόταν προοδευτικά κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, έφθανε σε μέγιστα επίπεδα κατά την ολοκλήρωσή της, ενώ παρέμενε ακόμη και μετά το τέλος της. Στις έρευνες που αφορούσαν σε αμιγείς πληθυσμούς είχαν χρησιμοποιηθεί διαφορετικές κλίμακες μέτρησης της κόπωσης, είχαν μελετηθεί μικροί πληθυσμοί ασθενών και δεν αναφέρονταν τα κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος (χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, στάδιο), με συνέπεια τα αποτελέσματά τους να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα και γενικεύσιμα. Συμπεράσματα: Είναι ουσιαστική η ανάγκη για συστηματική αξιολόγηση του προβλήματος στην κλινική πράξη και για περισσότερες μελέτες διερεύνησης τρόπων αποτελεσματικής παρέμβασης για την ανακούφιση της κόπωσης και των επιπτώσεών της στην ποιότητα ζωής αυτής της ομάδας των ασθενών. Οι νοσηλευτές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αξιολόγηση, διδασκαλία και υποστήριξη των ασθενών για την αντιμετώπιση του πολύ συχνού και σημαντικού αυτού κλινικού προβλήματος.

Λέξεις-κλειδιά: κόπωση, Καρκίνος μαστού, ακτινοθεραπεία, ποιότητα ζωής

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 45(4), 458-469, 2006 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.