Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Συγκριτική μελέτη νευροψυχολογικών και ορμονικών παραμέτρων σε μελαγχολικούς και μη μελαγχολικούς ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη
Ι. Μιχόπουλος, Γ.Μ. Ζέρβας, Φ. Μπουφίδου, Ε. Τσάλτα, Β.-Μ. Παπακώστα, Α. Σταθαρού, Τ. Μάνεση, Ο. Λαχανίδου, Χ. Νικολάου, Χ. Παπαγεωργίου, Γ. Παπακώστας, Ε. Λύκουρας

Μεγάλος αριθμός μελετών έχει ασχοληθεί με το νευροψυχολογικό προφίλ της κατάθλιψης και της σύνδεσης των γνωσιακών ελλειμμάτων με βιολογικούς δείκτες, όπως η κορτιζόλη. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την υπόθεση της δυσλειτουργίας του κυκλώματος βασικών γαγγλίων-προμετωπιαίου φλοιού. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η διαφορά σε δοκιμασίες ελέγχου της μνήμης και των εκτελεστικών λειτουργιών σε γυναίκες με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (ΜΚΔ), σε σχέση με τα επίπεδα κορτιζόλης και την εμφάνιση μελαγχολικών χαρακτηριστικών. Σαράντα ασθενείς με ΜΚΔ (ΚΤΘ), είκοσι εκ των οποίων είχαν μελαγχολικά χαρακτηριστικά (ΜΕΛ), και είκοσι υγιείς μάρτυρες (ΜΑΡ) ανάλογης ηλικίας και εκπαιδευτικού επιπέδου εξετάσθηκαν με τη χρήση νευροψυχολογικών δοκιμασιών από το Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB). Οι ασθενείς ελέγχθηκαν για τα επίπεδα κορτιζόλης πλάσματος και σιέλου. Οι ΚΤΘ, συγκρινόμενες με τις ΜΑΡ, εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά ελλείμματα στη μία από τις δύο δοκιμασίες ελέγχου της μνήμης και στις δύο δοκιμασίες που ελέγχουν τις εκτελεστικές λειτουργίες. Οι ΜΕΛ διέφεραν από τις ΜΑΡ σε όλες τις δοκιμασίες και οι ΜΕΛ εμφάνισαν διαφορά από τις ΜΗ-ΜΕΛ μόνο στις εκτελεστικές λειτουργίες που απαιτούν αλλαγή σχεδίου (ID/ED) και μάλιστα, ενώ στο πρώτο στάδιο (intradimensional) που ελέγχει περισσότερο τη διατήρηση της προσοχής δεν έχουν διαφορά, στο δεύτερο στάδιο (extradimensional) που ελέγχει περισσότερο την αλλαγή σχεδίου (set shifting) οι ΜΕΛ υπολείπονταν σημαντικά. Οι τιμές της κορτιζόλης των ΚΤΘ ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν σχετίζονταν σημαντικά με την επίδοση στις δοκιμασίες, ενώ οι ΜΕΛ δεν εμφάνισαν υψηλότερες τιμές. Στην παρούσα μελέτη δεν συσχετίζεται η κορτιζόλη με τα νευροψυχολογικά ελλείμματα των καταθλιπτικών ασθενών, τα οποία αφορούν περισσότερο τις εκτελεστικές λειτουργίες και λιγότερο τη μνήμη. Επιβεβαιώνεται το μοντέλο της δυσλειτουργίας της έλικας του προσαγωγίου (ραχιαίο τμήμα) και του προμετωπιαίου φλοιού (πλαγιοπίσθιου). Για τις ασθενείς με μελαγχολικά χαρακτηριστικά φαίνεται να υπάρχει ποσοτική διαφορά γενικά, αλλά και ποιοτική διαφορά στην ικανότητα αλλαγής σχεδίου. Το τελευταίο εύρημα θεωρείται ότι μπορεί να σχετίζεται με επιπλέον δυσλειτουργία του κοιλιακού τμήματος της έλικας του προσαγωγίου και του κογχομετωπιαίου προμετωπιαίου φλοιού.

Λέξεις-κλειδιά: Κατάθλιψη, Αλλαγή σχεδίου, Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB), Εκτελεστική δυσλειτουργία, Κορτιζόλη, Μελαγχολικά χαρακτηριστικά

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 17(2), 137-150, 2006 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.