Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ειδικό προστατικό αντιγόνο: Μορφές και η διαγνωστική τους αξία
Δ. ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ, Δ. ΔΕΛΑΚΑΣ

Σκοπός: To PSA αποτελεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες σημαντικό μέσο για τη διάγνωση του προστατικού καρκίνου, την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, για την παρακολούθηση των ασθενών μετά τη θεραπεία και για μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας γύρω από το θέμα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), εστιάζοντας την προσοχή στις διάφορες μορφές του, που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη καθώς και τη χρησιμότητα με βάση την εγκυρότητά τους. Aνασκόπηση: Ανατρέξαμε στην πρόσφατη διεθνή βιβλιογραφία αναζητώντας βελτιωμένες μορφές του PSA. Η ταχύτητα (ρυθμός) αύξησης του PSA (PSAV), o χρόνος διπλασιασμού (PSADT), η πυκνότητα [ο λόγος δηλαδή του PSA προς τον όγκο του προστάτη που υπολογίζεται με διορθικό υπερηχογράφημα) (PSAD)], ο λόγος του PSA προς τον όγκο της μεταβατικής ζώνης του προστάτη (PSA-ΤΖ-D),η αναλογία (ratio) του ελεύθερου προς το ολικό PSA (f/tPSA ή %fPSA), το σύμπλοκο PSA και οι παράγωγες μορφές αυτού (cPSA, cPSAD, cPSA-TZ-D) καθώς και οι πρόδρομες (precursors) μορφές του (p-PSA) και τα παράγωγα αυτού ήταν οι σημαντικότερες βελτιώσεις που ανευρέθηκαν. Συζήτηση: Ακολούθησε η σύγκριση ως προς την ευαισθησία, την ειδικότητα και την περιοχή κάτω από την καμπύλη (AUC) των μεθόδων αυτών για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη είτε πριν, είτε μετά την εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής θεραπείας, για τη διαπίστωση και την παρακολούθηση πιθανής υποτροπής καθώς και στο μαζικό έλεγχο πληθυσμού υψηλού κινδύνου, με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Παρατίθενται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι εγγενείς περιορισμοί των μεθόδων που αναφέρθηκαν και μελετώνται για τις διάφορες τιμές PSA αναφοράς. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, οι παράμετροι που σχετίζονται με τον όγκο εμφανίζουν ικανοποιητική εγκυρότητα αν και αυτή εξαρτάται από την εμπειρία του χειριστή. Ο χρόνος διπλασιασμού, η PSAV και η PSAD σχετίζονται ισχυρά με την υποτροπή της νόσου, ενώ οι νεότερες μορφές (σύμπλοκο και πρόδρομο PSA) αποτελούν πολλά υποσχόμενες μεθόδους που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Συνδιασμοί των προαναφερθεισών μεθόδων εγγυώνται ακόμα μεγαλύτερη διαγνωστική εγκυρότητα.

Λέξεις-κλειδιά: Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA), Καρκίνος προστάτη, Ειδικότητα, Μορφές PSA, Ευαισθησία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ, 18(3), 241-252, 2006 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.