Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

H ενδογενής PAF-ακετυλοϋδρολάση επηρεάζει την αντιγονικότητα της οξειδωμένης LDL σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο
Ε. Λουρίδα, Α. Παπαθανασίου, Ι. Γουδέβενος, Α.Δ. Τσελέπης

ΣΚΟΠΟΣ Η οξειδωτική τροποποίηση της LDL (oxLDL) επάγει τη δημιουργία αντιγονικών επιτόπων, όπως είναι η οξειδωμένη φωσφατιδυλοχολίνη (oxPC), η λυσοφωσφατιδυλοχολίνη (lyso-PC), ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) και τα οξειδωμένα φωσφολιπίδια. Η lyso-PC παράγεται ενζυμικά από την υδρόλυση των οξειδωμένων φωσφολιπιδίων με τη δράση της PAF-ακετυλοϋδρολάσης (PAF-AH). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των αυτοαντισωμάτων έναντι oxLDL σε σχέση με το βαθμό οξείδωσής της σε ασθενείς με νόσο των στεφανιαίων αγγείων και ο πιθανός ρόλος της PAF-AH στην αντιγονικότητα της oxLDL. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 65 ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και συμπτωματολογία σταθερής στηθάγχης και 47 υγιείς εθελοντές (ομάδα ελέγχου). LDL, η οποία απομονώθηκε από πρόσφατο πλάσμα, οξειδώθηκε παρουσία 5 μΜ CuSO4. Παρασκευάστηκαν 3 μορφές oxLDL, η oxLDLL, η oxLDLP και η oxLDLD (στο τέλος της λανθάνουσας, της εκθετικής φάσης και της φάσης αποικοδόμησης, αντίστοιχα). Αντίστοιχες μορφές οξειδωμένης LDL παρασκευάστηκαν μετά από προηγούμενη απενεργοποίηση της ενδογενούς PAF-AH, [oxLDL(-)]. Τέλος, παρασκευάστηκε LDL τροποποιημένη με μηλονική διαλδεΰδη (MDA-LDL). Σε όλους τους συμμετέχοντες προσδιορίστηκαν τίτλοι αυτοαντισωμάτων κατά των διαφόρων μορφών οξειδωμένης LDL με μέθοδο ELISA. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι στεφανιαίοι ασθενείς εμφάνισαν σημαντικά υψηλότερους τίτλους αυτοαντισωμάτων κατά oxLDLL (1,102±0,391 έναντι 0,873±0,254, αντίστοιχα, Ρ<0,001), oxLDLP (1,223±0,340 έναντι 0,915±0,243, αντίστοιχα, Ρ<0,0001), oxLDLD (1,199±0,397 έναντι 0,969±0,280, αντίστοιχα, Ρ=0,002) oxLDLD(-)L (1,368±0,392 έναντι 1,043±0,226, αντίστοιχα, Ρ<0,0001), oxLDLD(-)P (1,567±0,332 έναντι 1,154±0,269, αντίστοιχα, Ρ<0,0001) και oxLDLD(-)D (1,563±0,320 έναντι 1,270±0,269, αντίστοιχα, Ρ<0,0001) σε σύγκριση με τους υγιείς εθελοντές. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές όσον αφορά στους τίτλους αυτοαντισωμάτων κατά MDA-LDL, στις δύο ομάδες της μελέτης. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, αυξημένα επίπεδα των αυτοαντισωμάτων κατά oxLDLP και oxLDLD(-)P σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για την ύπαρξη στεφανιαίας νόσου (RR=0,076, 0,012-0,478 95%CI, Ρ=0,006 και RR=0,150, 0,035-0,641 95%CI, Ρ=0,010, αντίστοιχα). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία δείχνει για πρώτη φορά την παρουσία αυτοαντισωμάτων έναντι οξειδωμένων φωσφολιπιδίων και lyso-PC στον ορό τόσο ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα όσο και υγιών εθελοντών. Η lyso-PC φαίνεται να είναι ο επίτοπος, ο οποίος διακρίνει τους ασθενείς από τα φυσιολογικά άτομα. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν το σημαντικό ρόλο της PAF-AH όσον αφορά στον τύπο των επιτόπων που σχηματίζονται στην oxLDL και, κατά συνέπεια, τον τύπο των αυτοαντισωμάτων που κατευθύνονται έναντι αυτής της αθηρογόνου λιποπρωτεΐνης. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι τα αυτοαντισώματα έναντι oxLDLP αποτελούν έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Λέξεις-κλειδιά: Λιποπρωτεΐνες, στεφανιαία νόσος, Αντισώματα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 23(1), 63-71, 2006 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.