Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Integrons τάξης 1 σε εντεροβακτηριακά από κτηνοτροφική μονάδα, νοσοκομειακούς και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς
Α. Βασιλακοπούλου, Γ.Λ. Δαΐκος, Λ.Σ. Τζουβελέκης, Χ. Κοσμίδης, Α. Χαρβάλου, Μ. Πασιώτου, Α. Αυλάμη, Γ. Πετρίκκος

ΣΚΟΠΟΣ Τα integrons τάξης 1 είναι δομές DNA που έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν γονιδιακές κασέτες αντοχής και να συντελούν στην έκφρασή τους. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό την ανίχνευση και τη σύγκριση των integrons τάξης 1 σε εντεροβακτηριακά από κτηνοτροφική μονάδα, σε νοσοκομειακούς και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Μελετήθηκαν 200 εντεροβακτηριακά στελέχη από ασθενείς με λοίμωξη ή αποικισμό, που είχαν απομονωθεί στο Mικροβιολογικό Eργαστήριο του «Λαϊκού» Νοσοκομείου Αθηνών στο διάστημα Μαΐου- Νοεμβρίου 2003. Εκατό μικροοργανισμοί προέρχονταν από ασθενείς με νοσηλεία >72 ώρες, νοσοκομειακή προέλευση (ΝΠ), και 100 από εξωτερικούς ασθενείς που δεν είχαν νοσηλευτεί για τους προηγούμενους 4 μήνες, προέλευση κοινότητας (ΚΠ). Παράλληλα, μελετήθηκαν και 57 εντεροβακτηριακά στελέχη από ζώα κτηνοτροφικών μονάδων (ΚΜ). Όλοι οι μικροοργανισμοί τυποποιήθηκαν με το σύστημα API ID32E (bioMerieux) και οι ευαισθησίες τους προσδιορίστηκαν με τις μεθόδους διάχυσης δίσκων Kirby-Bauer και μικροαραιώσεων σε ζωμό MIC. H παρουσία integrons ελέγχθηκε με ενίσχυση του γονιδίου της integrase 1 και το μέγεθός τους με ενίσχυση της μεταβλητής περιοχής. Η ομοιότητα μεταξύ των μικροβίων εξετάστηκε με ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο πεδίο του γονιδιώματός τους μετά από κατάτμηση με XbaI και η ομοιότητα μεταξύ των integrons μελετήθηκε με προσδιορισμό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των μεταβλητών περιοχών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό integron τάξης 1 για τα στελέχη κτηνοτροφικών μονάδων ήταν 50,8%, ενώ για τα μικρόβια από το νοσοκομείο και την κοινότητα ήταν 21% και 11%, αντίστοιχα. Το μέγεθος της μεταβλητής περιοχής των integrons ΚΜ ήταν 800-2500 bp, των ΝΠ 600-3300 bp και των ΚΠ 800-1500 bp. Η συχνότητα ανίχνευσης integron 1 για τα ευαίσθητα σε όλα τα αντιβιοτικά εντεροβακτηριακά ήταν 0%, ενώ για τα πολυανθεκτικά 53,8%. Οι μεταβλητές περιοχές τριών integrons μεγέθους 800 bp, που προήλθαν από τρία διαφορετικά στελέχη Ε. coli νοσοκομειακής, εξωνοσοκομειακής και κτηνοτροφικής προέλευσης, περιείχαν τη γονιδιακή κασέτα aadA1 με ταυτόσημη ακολουθία βάσεων και οι μεταβλητές περιοχές τριών integrons μεγέθους 1400 bp από τρία διαφορετικά στελέχη E. coli νοσοκομειακής, εξωνοσοκομειακής και κτηνοτροφικής προέλευσης ήταν ταυτόσημες και περιείχαν τα γονίδια aadA και dfrI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα στελέχη ΚΜ είχαν τον υψηλότερο επιπολασμό integrons 1. Τα μεγαλύτερα μεγέθη μεταβλητών περιοχών βρέθηκαν σε στελέχη ΝΠ. Οι φαινότυποι αντοχής συσχετίζονταν με την παρουσία integrons. Πανομοιότυπα integrons βρέθηκαν σε διαφορετικά εντεροβακτηριακά στελέχη ανθρώπων και ζώων, γεγονός που υποδηλώνει ότι γίνεται ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ των προαναφερθέντων μικροβιακών πληθυσμών μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Λέξεις-κλειδιά: Γονίδιο αντοχής, Εντεροβακτηριακά, Integron τάξης 1

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 23(1), 45-51, 2006 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.