Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Aποτελεσματικότητα τροποποιημένου πρωτοκόλλου BFM-ALL ’90 σε παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Ι.Π. Παναγιώτου, Σ. Πολυχρονοπούλου, Ε. Βραχνού, Κ. Τσίτσικας, Σ. Κωσταρίδου, Μ. Κανάριου, Σ. Χαϊδάς

ΣΚΟΠΟΣ Η εντατικοποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων έχει συμβάλλει σημαντικά στα πολύ καλά αποτελέσματα που σήμερα επιτυγχάνονται στην παιδική οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). Σκοπό της μελέτης αποτελεί η παρουσίαση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων του Γερμανικού συνεργατικού πρωτοκόλλου BFM-ALL '90 όπως τροποποιήθηκε και εφαρμόσθηκε στο τμήμα μας κατά την διετία Απρίλιος '94–'96. Οι τροποποιήσεις αφορούσαν: (α) την ένταξη των ασθενών σε δύο ομάδες κινδύνου (ενδιάμεσου και υψηλού) αντί για τρεις (χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού), (β) την χορήγηση κάθε 4 εβδομάδες βινκριστίνης (εφάπαξ) μαζί με πρεδνιζόνη (x5 ημέρες) σε όλη τη θεραπεία συντήρησης, επιπλέον της 6-μερκαπτοπουρίνης (καθημερινά) και της μεθοτρεξάτης (εβδομαδιαία) που ήδη προβλέπει το πρωτόκολλο και (γ) τη διαφοροποίηση της συστηματικής προφύλαξης του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) ανάλογα με την ηλικία των ασθενών (ακτινοβολία ή ενδορραχιαίες εγχύσεις). ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το υλικό της μελέτης απετέλεσαν 29 παιδιά με ΟΛΛ που διαγνώσθηκαν κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, 17 αγόρια και 12 κορίτσια (Α:Κ=1,4), με ηλικία διάγνωσης που κυμαινόταν από 0,3–14,4 έτη (διάμεση ηλικία =5,8 έτη). Οι ασθενείς ανάλογα με τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά τους στη διάγνωση και την ανταπόκριση της νόσου στη χορηγούμενη χημειοθεραπεία, κατατάχθηκαν σε ομάδες ενδιαμέσου (ΕΚ) και υψηλού κινδύνου (ΥΚ). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Είκοσι έξι (26) από τους 29 ασθενείς έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους και 25/26 είναι σε πρώτη πλήρη ύφεση και εκτός θεραπείας. Τρεις ΕΚ ασθενείς εμφάνισαν υποτροπή της νόσου στο μυελό των οστών (ΜΟ) 23, 23, και 51 μήνες από τη διάγνωση εκ των οποίων οι 2 κατέληξαν ενώ η 3η βρίσκεται σε θεραπεία συντήρησης του πρωτοκόλλου υποτροπών ALL-REZ BFM '95 και σε 2η πλήρη ύφεση. Μία ΥΚ ασθενής κατέληξε από μη ελεγχόμενη λοίμωξη και σύνδρομο Stevens-Johnson 3 μήνες από τη διάγνωση. Η συνολική (OS) και η ελεύθερη νόσου (DFS) επιβίωση των ασθενών (Kaplan-Meier) κατά το χρονικό διάστημα παρακολούθησης που κυμαίνεται από 3–96 μήνες (διάμεσος χρόνος=81 μήνες), ανήλθε στο 89,2% (ΕΚ=91, ΥΚ=86) και 86,2% (ΕΚ=86,4, ΥΚ= 85,7), αντίστοιχα. Η εμφανισθείσα τοξικότητα ήταν αναμενόμενη, αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς και δίχως υπολειμματικές οργανικές βλάβες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα δεδομένα της μελέτης μας είναι σαφές το πολύ καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του τροποποιημένου BFM-ALL '90 και το οποίο είναι ανάλογης αποτελεσματικότητας με άλλα θεραπευτικά πρωτόκολλα (π.χ. ομάδα POG-Pediatric Oncology Group), ανεκτή άμεση τοξικότητα ενώ απώτερες επιπλοκές δεν έχουν παρατηρηθεί στη διάρκεια του μεγάλου χρονικού διαστήματος παρακολούθησης των ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: παιδική ηλικία, Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, Θεραπευτικά πρωτόκολλα

ΙΑΤΡΙΚΗ, 83(3), 241-248, 2003 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.