Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση του περιστασιακού και μόνιμου άγχους σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση
Μ. Πολυκανδριώτη, Ε. Κυρίτση, Δ. Κουκουλάρης, Ε. Ευαγγέλου, Α. Τσάμη, Γ. Γκούβελου

H πολλαπλή σκλήρυνση είναι μια από τις πιο συχνές απομυελυνωτικές νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος. Oι παθογενετικοί της μηχανισμοί είναι, ως επί το πλείστον, άγνωστοι. Προσβάλλει κυρίως νεαρά άτομα και στα αρχικά στάδια είναι δύσκολο να καθοριστεί η ακριβής πρόγνωση. Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την εντόπιση των βλαβών στο νευρικό σύστημα και η νόσος εξελίσσεται με ώσεις και υφέσεις. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει αν τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση βιώνουν μόνιμο και περιστασιακό άγχος. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 70 ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, ηλικίας 20-65 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονταν στις νευρολογικές κλινικές δύο νοσοκομείων της Αθήνας, αλλά προέρχονταν επίσης και από την κοινότητα. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο, το «State-Trait Anxiety Inventory for adults», του Ch. Spielberger. Αποτελέσματα: Από τα 70 άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση που μελετήθηκαν, ποσοστό 35,7% ήταν άντρες και 64,3% γυναίκες. Σε ύφεση βρισκόταν το 70% των ασθενών και σε ώση το 30%. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ως προς την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία των παιδιών, τα χρόνια από την εκδήλωση της νόσου, την εργασία και τον βαθμό της κινητικής ανικανότητας. Συγκεκριμένα, οι διαζευγμένοι βίωναν εντονότερο μόνιμο άγχος p=0,035 και οι άνεργοι εντονότερο περιστασιακό άγχος p=0,025. Εντονότερο μόνιμο και περιστασιακό άγχος βίωναν τα άτομα που δεν είχαν παιδιά ή η ηλικία τους ήταν πάνω από 18 ετών, p=0,001 και p=0,003, αντίστοιχα. Η κινητική ανικανότητα συντελούσε στην αύξηση του περιστασιακού άγχους p=0,015. Η αδυναμία για αυτοφροντίδα και η έλλειψη ενημέρωσης επίσης συντελούσαν στην αύξηση του μόνιμου άγχους p=0,001 και p=0,023 αντίστοιχα. Συμπέρασμα: Το μόνιμο και περιστασιακό άγχος των ασθενών αυτών πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους επιστήμονες υγείας και να εντείνεται η προσπάθειά τους για αποτελεσματικές παρεμβάσεις, ώστε να διατηρείται και να βελτιώνεται η ψυχοκοινωνική ευημερία των ασθενών τους.

Λέξεις-κλειδιά: Πολλαπλή σκλήρυνση, Περιστασιακό-μόνιμο άγχος, Κινητική ανικανότητα, Χρόνια νόσος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 44(4), 490-498, 2005 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.