Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η στάση των νοσηλευτών προς τους αποπειραθέντες ασθενείς
Χ. Oυζούνη

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων αποπειραθέντων ασθενών οι οποίοι παραπέμπονται στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Ενα μείζον πρόβλημα των αποπειρών αυτοκτονίας είναι ότι πολλοί άνθρωποι πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες απόπειρες αυτοκτονίας. Επομένως, η φροντίδα των αποπειραθέντων ασθενών δεν έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας· αποτελεί ταυτόχρονα μια πραγματική «πρόκληση» για τους επαγγελματίες υγείας και ειδικά για τους νοσηλευτές που παρέχουν άμεση φροντίδα προς τους αποπειραθέντες ασθενείς. Ωστόσο, η στάση των νοσηλευτών προς τους αποπειραθέντες ασθενείς είναι σημαντική, από τη στιγμή που η αρνητική και εχθρική στάση μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της φροντίδας των ασθενών. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να περιγράψει και να εκτιμήσει με κριτική οπτική τη βιβλιογραφία που αναφέρεται στις στάσεις των νοσηλευτών προς τους αποπειραθέντες ασθενείς. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων Cinahl (1982-2004), Medline (1966-2004) και PsyINFO (1980-2004) και τους συνδυασμούς λέξεων «στάσεις», «νοσηλευτικό προσωπικό», «αποπειραθέντες ασθενείς» και «παρααυτοκτονία». Oι βιβλιογραφικές παραπομπές των άρθρων μελετήθηκαν, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλες σχετικές μελέτες. Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι οι νοσηλευτές διατηρούν θετικές και αρνητικές στάσεις προς τους αποπειραθέντες ασθενείς. Είναι επίσης προφανές ότι, μολονότι οι νοσηλευτές αναφέρουν θετικές στάσεις προς τους αποπειραθέντες ασθενείς, παράλληλα εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα, αδυναμία ενσυναίσθησης, εχθρικότητα και οδύνη. Επιπλέον, από την ανασκόπηση προέκυψε ότι η στάση των νοσηλευτών προς τους αποπειραθέντες ασθενείς επηρεάζεται από μεταβλητές, όπως η ηλικία, τα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, το περιβάλλον εργασίας (νοσοκομείο ή κοινότητα), η νοσηλευτική ειδικότητα, το επίπεδο της εκπαίδευσης, καθώς και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις. Συμπεράσματα: Η υπάρχουσα βιβλιογραφία για τη στάση των νοσηλευτών προς τους αποπειραθέντες ασθενείς είναι περιορισμένη και οι περισσότερες μελέτες που έχουν διεξαχθεί παρουσιάζουν μεθοδολογικά ψεγάδια. Ωστόσο, είναι προφανές ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωση στάσης προς τους αποπειραθέντες ασθενείς. Επομένως, υπάρχει η ανάγκη για καλοσχεδιασμένες μεθοδολογικά έρευνες, οι οποίες θα εξετάζουν τους παράγοντες που επιδρούν και διαμορφώνουν στάση προς τους αποπειραθέντες ασθενείς. Επιπλέον, οι νοσηλευτές πρέπει να λάβουν ειδική εκπαίδευση για να βοηθηθούν και να αναπτύξουν πιο θεραπευτικές σχέσεις με αυτούς τους ασθενείς, ώστε ενδεχομένως να προληφθούν οι μελλοντικές απόπειρες των ασθενών να αυτοκτονήσουν.

Λέξεις-κλειδιά: Στάση, νοσηλευτικό προσωπικό, αποπειραθέντες ασθενείς, απόπειρες αυτοκτονίας, παρααυτοκτονία.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 44(1), 45-56, 2005 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.