Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Επιδημιολογική διερεύνηση της αιτιολογίας χρονίων νοσημάτων
Π. Λάγιου, Α. Λάγιου, Β. Καλαποθάκη, H.O. Adami, Δ. Τριχόπουλος

Η αιτιολογική σχέση στην επιδημιολογία, την προληπτική Iατρική και γενικότερα την Ιατρική, έχει στοχαστικό (πιθανολογικό) και όχι αυστηρά προσδιοριστικό χαρακτήρα. Στην ανασκόπηση αυτή γίνεται αναφορά στις έννοιες της αιτίας και της αιτιότητας στο πλαίσιο της επιδημιολογίας και της προληπτικής Ιατρικής, καθώς και στις κατηγορίες επιδημιολογικών ερευνών που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της αιτιολογίας των χρονίων νοσημάτων. Οι τυχαιοποιημένες έρευνες παρέμβασης (randomized trials) είναι θεωρητικά οι καλύτερες, σε πολλές όμως περιπτώσεις ο ερευνητικός αυτός σχεδιασμός δεν είναι δεοντολογικά επιτρεπτός ή οργανωτικά εφικτός. Ευρεία είναι η χρήση των μη παρεμβατικών επιδημιολογικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένων των οικολογικών, των αναδρομικών, των προοπτικών και των εμφυτευμένων αναδρομικών, ενώ οι μετα-αναλύσεις και οι συν-αναλύσεις εφαρμόζονται με αυξανόμενη συχνότητα. Περιγράφονται εκτενώς τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προοπτικών και των αναδρομικών ερευνών και διευκρινίζονται οι συνθήκες που υπαγορεύουν τη χρήση του ενός ή του άλλου επιδημιολογικού σχεδιασμού. Συζητούνται βασικές έννοιες της επιδημιολογίας, όπως ο ανθρωπο-χρόνος, ο πληθυσμός αναφοράς, οι κυριότεροι από τους δείκτες αιτιότητας και η αλληλεπίδραση. Καθώς η τεκμηρίωση της αιτιότητας προϋποθέτει ελαχιστοποίηση του ρόλου των συστηματικών σφαλμάτων, των συγχυτικών επιδράσεων και της τύχης, γίνεται ανάλυση των αντίστοιχων εννοιών και των συνεπειών τους στην επιδημιολογική έρευνα. Συζητείται η ευρύτατα χρησιμοποιούμενη τιμή P, που αντικατοπτρίζει τη στατιστική σημαντικότητα, επισημαίνονται προβλήματα στην ερμηνεία της τιμής αυτής και περιγράφονται τα όρια αξιοπιστίας, που αποτελούν τον καλύτερο τρόπο έκφρασης των ευρημάτων με συνεκτίμηση της τυχαίας διακύμανσης. Τέλος, παρουσιάζεται η αιτιολογική συλλογιστική αναφορικά με μια μεμονωμένη έρευνα, μια σειρά ερευνών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα συγκεκριμένο άτομο.

Λέξεις-κλειδιά: επιδημιολογία, Αιτιολογία, Στατιστική σημαντικότητα, Συστηματικά σφάλματα.

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 22(1), 36-49, 2005 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.